Koulukuljetus

Koulukuljetusten järjestäminen kunnassa.

Palvelu

Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään Suomussalmella:

• E–3 luokkien oppilaille yli 2 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella • 4–9 luokkien oppilaille yli 5 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella

Juontokuljetusten järjestäminen runkolinjasta poikkeavilla matkoilla: • E–9 luokkien oppilaiden itse kuljettava matkan osuus pysäkille tai kuljetusreitin varteen on max. 2 km

Edellä mainituista kilometrirajoista voidaan poiketa koulumatkaan käytetyn ajan, tien vaarallisuuden tai terveydellisten syiden perusteella. Mikäli oppilas tarvitsee kuljetuksen edellä mainituilla perusteilla, huoltajan on haettava sitä lukuvuosittain kirjallisesti ja liitettävä mukaan tarpeelliset todistukset esim. lääkärintodistus.

Tien vaarallisuutta arvioitaessa käytetään apuna Kainuun liikenneturvallisuustyön tukitoiminnan kautta saatua Koululiitu -lausuntoa. Tien vaarallisuuden arvioinnissa muuttujina on otettu huomioon: liikennemäärä, nopeusrajoitus, raskaan liikenteen määrä, piennarleveys/ajoradan leveys, tien päällyste, asutus ja tien toiminnallinen luokka. Kertoimina on huomioitu valaistus, kevyen liikenteen väylä sekä tien kunnossapitoluokka.

• Tien vaarallisuuden perusteella alle 5 km:n koulumatkat järjestetään seuraavasti: − Ruukinkankaan koulun osalta 5-tien varresta Karvolasta tuleville E–9 lk:n oppilaille − Karhulanvaaran koulun taajaman ulkopuolelta Pyyvaarantien suunnasta ja Veikkolantien suunnasta Suomussalmen sillan takaa sekä Kuhmon tien suunnasta tuleville E-6 lk:n oppilaille

Kunnan kustantaman koulukuljetuksen vaihtoehtona on poikkeustapauksissa oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus (Perusopetuslaki 32§). Mikäli huoltajalle suoritetaan tilapäisesti korvausta lapsen kouluun kuljetuksesta, korvaus maksetaan kunnallisen virkaehtosopimuksen alimman km-korvauksen suuruisena.

Petokyydit Kainuussa on elinvoimainen karhu- ja susikanta. Suomussalmella otetaan petoasiat koulukuljetuksissa huomioon tarvittaessa koulumatkan turvallisuuden vaatimuksen nojalla. Mahdolliset koulukuljetuksiin vaikuttavat petoja koskevat yhteydenotot selvitetään kunnassa suurpetoyhdyshenkilöiden / viranomaisten kanssa. Riskiarvion perusteella harkitaan mahdollista tilannekohtaista koulukuljetuksen tarvetta. Petokyytiasioissa on aina kyse poikkeustilanteesta, jossa päätöksen tekee kunnan hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja.

Lisätietoa: Suomussalmen kunnan koulukuljetusperusteet 1.8.2022 alkaen (Sivistyslautakunta 24.11.2021 § 121, Liite 1)

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628