Oppilaanohjaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

Palvelu

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaukseen ei varata erillisiä oppitunteja luokilla E-6. Yläluokilla 7-9 oppilaanohjauksen työmuodot ovat luokkaopetus sekä ryhmä- ja yksilöohjaus. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta opiskelussa, ainevalinnoissa ja erityisesti ammatinvalinnan ja jatkokoulutuksen valinnoissa.

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628