Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuolto Suomussalmen kunnassa

Palvelu

Perusopetuksen oppilashuolto

Suomussalmen kunnan oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja.

Koulujen yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta monialainen asiantuntijaryhmä (MAR).

Oppilashuoltoon liittyvistä asioista saa lisätietoa kouluilta.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Toimintaohje

Ota yhteys kouluun.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287