Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle mahdollisuus hankkia sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämässä, opiskelussa ja työelämässä. Opinto-ohjauksella pyritään vahvistamaan opiskelijan toimijuutta eli kykyä rakentaa tulevaisuutta ja tehdä päätöksiä, toimintakykyä, oppimaan oppimista sekä urasuunnittelutaitoja.

OPINTO-OHJAUKSEN TAVOITE

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan uskoa tulevaisuuteen ja antaa hänelle rohkeutta vaikuttaa siihen. Ohjauksen avulla pyritään tukemaan opiskelijaa oman elämänsä suunnittelussa, voimavarojensa arvioinnissa sekä päätösten tekemisessä ja omien vahvuuksiensa tunnistamisessa. Lisäksi opiskelijaa ohjataan luotettavan tiedon hankintaan eri tietolähteistä.

OPINTO-OHJAUKSEN TOTEUTUMINEN SUOMUSSALMEN LUKIOSSA

OPINTOJAKSOT

OP1 Minä opiskelijana

Opintojakson tavoitteena on lukio-opiskeluun, opintojen rakenteeseen ja ylioppilastutkintoon perehtyminen sekä omien valintojen tekeminen alustavan jatko-opintosuunnitelman ja omien henkilökohtaisten kiinnostusten mukaan. Tärkeässä roolissa ovat arjen- ja elämänhallintataidot, opiskelutaidot, itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä hyvinvointi. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankintataitoja ja tutustutaan korkea-asteen koulutuspaikkoihin. Opintojakso toteutetaan ensimmäisenä lukiovuotena.

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan jatko-opintojen ja urasuunnittelun taitoja, päivittää aiemmin tehtyjä henkilökohtaisia suunnitelmia sekä lisätä työelämätietoutta ja -taitoja. Lisäksi perehdytään yrittäjyyteen, oman talouden hallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso toteutetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana. Se sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja koulutusmessuille ja korkeakoulujen esittelypäiviin, yritysvierailuja sekä lukiossa toteutettuja jatko-opintojen esittelyjä. Opiskelijoilla on myös työelämään tutustumista 1–2 päivää, riippuen omasta jatko-opinto ja urasuunnitelmastaan. Lopuksi opiskelija tekee jatko-opintojen suunnitelman sekä kokoavan itsearvioinnin omista lukio-opinnoistaan.

OP3 Tutustuminen työelämään

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia hakea töitä. Opiskelija oppii työnhaun ja työn tekemisen kannalta tärkeitä taitoja, oppii ymmärtämään työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä saa tärkeää kokemusta työelämässä toimimisesta. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti toisen lukiovuoden jälkeisenä kesänä. Opiskelijan tulee etsiä työpaikka, hakea sitä, solmia työsopimus työnantajan kanssa ja työskennellä työtehtävässään vähintään kahden viikon ajan. Tämän jälkeen opiskelijan tulee laatia kokonaisuudesta raportti, jonka hän palauttaa opinto-ohjaajalle yhdessä työtodistuksen kanssa.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS JA PIENRYHMÄOHJAUS

Luokkamuotoisten opintojaksojen lisäksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta sekä pienryhmäohjausta. Opinto-ohjaaja tapaa jokaisen opiskelijan yksilöohjauksessa vähintään kerran jokaisena opiskeluvuotena sekä tarvittaessa useammin. Opiskelija voi itse varata ajan opinto-ohjaukseen Wilman kautta. Lisäksi ryhmänohjaajat tapaavat oman ryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisessa keskustelussa vuosittain.

Pienryhmäohjauksen ryhmät muodostetaan jonkin teeman ympärille. Esimerkiksi motivaation puute tai opiskelutaitojen vahvistaminen voivat olla tällaisia teemoja. Pienryhmään osallistuvat opiskelijat saavat apua ja tukea tämän tietyn teeman ympärillä erilaisten yhteisten harjoitusten avulla.

JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMINEN

Haku korkeakouluihin tapahtuu keväisin ja syksyisin yhteishaussa Opintopolussa: www.opintopolku.fi Tarkemmasta hakuajankohdasta tiedotetaan opiskelijoille erikseen joka vuosi. Ennen hakua opiskelijat tutustuvat Opintopolkuun ja hakulomakkeen demoversioon yhdessä opinto-ohjaajan johdolla. Opiskelijalla on mahdollisuus täyttää hakulomake joko itsenäisesti tai halutessaan lukiolla opinto-ohjaajan ohjauksessa.

VÄLIVUOSI SUUNNITELMISSA LUKION JÄLKEEN?

Mikäli opiskelijan toiveena on viettää välivuosi lukio-opintojensa jälkeen, niin on hänellä mahdollisuus saada ohjausta myös sen suunnitteluun ottamalla yhteyttä opinto-ohjaajaan puh. 044 777 3045. Vaihtoehtoja välivuoden viettämiseen on monia: armeija/siviilipalvelus, työskentely Suomessa tai ulkomailla, avoimet korkeakouluopinnot, vuosi kansanopistossa tai maailman matkaaminen esimerkiksi kieliopintojen parissa.

Suomussalmen lukion opetussuunnitelma 2021 - ePerusteet (opintopolku.fi)