Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta tai muuta tukea.

Palvelu

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilaan tukemisen muotona on ns. kolmiportainen malli.

Yleisessä tuessa oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, tuki voidaan hoitaa eriyttämällä, käytetään avustajapalveluja, voidaan käyttää osa-aikaista erityisopetusta ja muulla tavalla tukea oppilaan opiskelua.

Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Annettava tuki on jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää. Oppilas voi tarvita useita eri tukimuotoja.

Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Sivistysjohtaja tekee erityiseen tukeen siirtämisestä hallintopäätöksen.

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus käsitellään pedagogisen tuen tiimissä yhdessä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollon edustajan/edustajien kanssa. Pedagogisen tuen tiimiin kuuluvat apulaisrehtori tai rehtori, luokanopettaja tai luokanvalvoja, aineenopettaja, erityisopettaja ja yläluokilla opinto-ohjaaja.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628