Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Maankäytön suunnittelun tehtävänä on suunnitella maankäyttö kestävän kehityksen pohjalta kuntalaisten erilaisia tarpeita varten. Suomussalmen kunnassa on kolme asemakaava-aluetta, Suomussalmi, Suomussalmi KK ja Juntusranta. Asemakaavoitettu alue on pinta-alaltaan 1444 hehtaaria. Hyväksyttyjä ranta-asemakaavoja on 15 kpl, pinta-alaltaan 856 hehtaaria.

suomussalmen kunta järjestää kaavoitusmenettelyn niin, että kaikilla osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Valmisteluvaiheessa osallisilla ja kaikilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä muusta valmisteluaineistosta. Mielipiteen esittämismahdollisuudesta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Yleensä valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi ja siitä kuulutetaan lehti-ilmoituksilla ja kirjeitse. Tarvittaessa kunta järjestää yleisötilaisuuksia. Viranomaisten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kantaa selvitetään viranomaisneuvotteluin ja lausuntopyynnöin.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohje

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaa kunta. Tavallisesti kaavan laatiminen tulee vireille kuntalain mukaisella päätöksellä, joka koskee kaavan laatimisen aloittamista. Kaavoituksen vireilletulosta kunta ilmoittaa niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kunta tiedottaa kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään viipymättä tieto alueelliselle ympäristökeskukselle ja niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti tiedoksi.

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Maksullisuuden tiedot

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut tuottaa vähäisissä määrin mittauspalveluja ulkopuolisille. Hinnoittelu on jaettu ns. suoritustason työhön sekä vaativaan suunnittelutyöhön tai muuta erityisosaamista edellyttävään työhön.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132