Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajan toimesta rantarakentamisen järjestämistä varten. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunta.

Palvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoitusmenettely tulee järjestää niin, että kaikilla osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Valmisteluvaiheessa osallisilla ja kaikilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä muusta valmisteluaineistosta. Mielipiteen esittämismahdollisuudesta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Yleensä valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi ja siitä kuulutetaan lehti-ilmoituksilla ja kirjeitse. Tarvittaessa voidaan pitää yleisötilaisuuksia. Viranomaisten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kantaa selvitetään viranomaisneuvotteluin ja lausuntopyynnöin.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Ohje: ranta-asemakaavat, AO-tonttien määrä ranta-asemakaava-alueella (kunnanhallitus 16.5.2023 § 109)

Ranta-asemakaavan muutoksessa tai uudessa ranta-asemakaavassa saa osoittaa vakituisena asumisen tontteja enintään 40% kaava-alueen tai kaavamuutosalueen rakennuspaikkojen määrästä. Kunnallistekniikan ulkopuolella tontin vähimmäiskoko on 3 500 m2.

Vakituinen asuminen ja loma-asuminen on sijoitettava pääsääntöisesti eri kortteleihin.

Vakituisen asumisen tonteilla on oltava puhdasta talousvettä saatavilla. Tontille on oltava liikennöitävissä oleva tieyhteys. (huo, palo- ja pelastustoiminta).

Hankekohtaisesti vakituisen asumisen tonttien osalta arvioidaan muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kuten esimerkiksi etäisyys yleisestä tiestä, muun vakituisen asumisen määrä alueella ja palvelujen läheisyys.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohje

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaa kunta. Tavallisesti kaavan laatiminen tulee vireille kuntalain mukaisella päätöksellä, joka koskee kaavan laatimisen aloittamista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on mahdollisuus tehdä muistutuksia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto alueelliselle ympäristökeskukselle ja niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti tiedoksi.

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132