Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely

Palvelu

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Suomussalmen kunnan vesilaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Vesilaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista.

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavettä. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Vesihuoltopäällikkö tekee päätöksen siitä, onko hakijalla mahdollisuutta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksen sivuilta löydät liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot.

Toimintaohje

Mikäli haluat liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon, ota yhteys vesihuoltopäällikköön. Sen jälkeen täytetään hakemus ja liitetään siihen hakemuksessa pyydetyt liitteet.

Maksullisuuden tiedot

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen on maksullista. Tarkista liittymismaksut Suomussalmen kunnan nettisivuilta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119