Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, perusparannukseen ja tekemiseen.

Palvelu

Yksityistieavustukset

Yksityistielain (560/2018) myötä yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Tiekunnat voivat hakea kunnalta avustusta yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Kunnossapitoavustusta voi hakea yksityisteiden sorastukseen ja rikkonaisten tierumpujen korjaukseen. Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella, johon laitetaan liitteeksi kartta ja viimeisin tiekunnan kokouspöytäkirja, jos sitä ei ole aikaisemmin kuntaan toimitettu.

Perusparannusavustuksista osan myöntää valtio, osan kustantaa tiekunta itse. Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella, johon liitetään hakemuksessa mainitut tarvittavat liitteet.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560