Julkaisut

Huoltajat antavat hyvän arvosanan Suomussalmen kouluille

Julkaistu 22.5.2024 Muokattu 22.5.2024

Huoltajat antoivat hyvää palautetta Karhulanvaaran koulun ja Ruukinkankaan yhtenäiskoulun toiminnasta huhtikuussa järjestetyssä perusopetuksen huoltajakyselyssä. Tulokset ovat kannustavia, muodostuihan kouluarvosanaksi hyvä 8,5.

Vastauksia saatiin yhteensä 191 kappaletta. Vuonna 2022 järjestetyssä edellisessä huoltajakyselyssä vastauksia kertyi vähemmän, yhteensä 152.

“Palautekyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta huoltajilta perusopetuksesta ja sen toiminnasta Suomussalmen kunnassa. Palautetta kerätään systemaattisesti ja sitä käytetään toiminnan arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että saimme vastauksia nyt selkeästi enemmän kuin edellisellä kerralla vuonna 2022,” sivistysjohtaja Teemu Piirainen kertoo.

Perusopetuksen huoltajakysely on osa Suomussalmen kunnan perusopetuksen toiminnan arviointia, kehittämistä ja laadunhallintaa. Käyttäjäpalautetta kerätään säännöllisesti vuorovuosin huoltajilta ja oppilailta.

Kyselyn tulokset analysoidaan ja käydään läpi henkilökunnan kanssa ja palaute huomioidaan, kun seuraavan lukuvuoden toiminnan kehittämiskohteita suunnitellaan. Keskustelua käydään myös molempien koulujen vanhempaintoimikuntien kokouksissa.

“Otamme perusopetuksessa tyytyväisin mielin huoltajien antaman palautteen vastaan. Se kannustaa koko henkilökuntaamme jatkamaan työtä ja myös paneutumaan entistä vahvemmin niihin asioihin, jotka vaativat toiminnassamme kehittämistä,” koulujen rehtorit Heli Manninen, Jussi Tolonen ja Pekka Kemppainen toteavat.

Hyvät arviot kokonaisuutena ja toimintaympäristöstä

Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyn laadinnassa hyödynnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemia perusopetuksen laatukriteereitä.

Huoltajakyselyssä arvioidaan väittämiä asteikolla nollasta neljään. Vaihtoehto 0 = en tiedä/en pysty vastaamaan,1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä.

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 huoltajien yhteisiä tuloksia tarkasteltaessa perusopetus sai kokonaisuutena väittämien numeeriseksi keskiarvoksi 3,27 ja kouluarvosanaksi huoltajat antoivat 8,5. Vuonna 2022 väittämien numeerinen keskiarvo oli 3,13 ja kouluarvosana 8,2. 

Erityisen hyvää palautetta huoltajat antoivat väittämissä ”Koulu tarjoaa viihtyisän ja toimivan toimintaympäristön (3,48)”, ”Koulun tietotekninen varustus on mielestämme nykyaikainen (3,72)” ja ”Lapsemme kokee olonsa koulussa turvalliseksi (3,51)”. 

“Edellisen huoltajakyselyn toteutusaikana 2022 oli käytössä vielä väistötilaratkaisut uuden Ruukinkankaan koulun valmistumista odotellessa ja pandemiaan liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat. On merkille pantavaa, kuinka uuden koulun tilojen käyttöönotto ja opetusjärjestelyjen normalisoituminen on vaikuttanut myös huoltajien kokemukseen lastensa koulunkäynnistä ja sen turvallisuudesta erityisesti Ruukinkankaan koululla. Kunnan vahva panostus tietotekniikkaan ja digipedagogiikan hyödyntämiseen molemmissa kouluissa tarkoituksenmukaisella ja pitkäkestoisella tavalla näyttää myös tuottavan tulosta,” sivistysjohtaja toteaa.

Osaavan opetushenkilöstön rekrytoinneissa on onnistuttu

Opetushenkilökunnan asiantuntemus, opetus ja oppimisen tuki saivat huoltajilta kannustavaa palautetta. Väittämät: ”Olemme tyytyväisiä lapsemme saamaan opetukseen (3,43)”, ”Koulussa on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta (3,31)” sekä ”Olemme tyytyväisiä lapsemme saamaan erityisopetukseen ja oppimisen tukeen (3,33)” saivat huoltajilta jopa hieman edellistä kyselyä korkeamman arviointituloksen.

“Suomussalmella on toistaiseksi onnistuttu henkilöstön rekrytoinneissa siten, että vakituisissa tehtävissä on osaava ja kelpoinen, koulutettu henkilöstö. Tämä ei ole enää itsestään selvää kaikkialla harvaan asutuilla alueilla, kun oppilasmäärämuutos koettelee jokaista opetuksen järjestäjää,” rehtorit pohtivat.

“Meillä vetovoimatekijöinä on varmasti hyvässä kunnossa olevat, nykyaikaisin välinein varustellut koulujen oppimisympäristöt ja jatkuva toiminnan kehittäminen,” sivistysjohtaja jatkaa.

Tiedottamisesta kritiikkiä

Huoltajat antoivat kriittisempää palautetta opetussuunnitelmaan ja arviointiin liittyvien asioiden tiedottamisesta kodin ja koulun välillä. ”Saamme riittävästi tietoa lapsemme edistymisestä koulutyössä ja arvioinnin perusteista (2,98)” sekä ”Olemme tutustuneet koulun toimintaa ohjaavaan opetussuunnitelmaan (2,99)”. 

Vanhempaintoimikuntien toimintaa on pyrittävä myös palautteen mukaan vielä kehittämään, sillä arviointitulos oli ”Koulun vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti (2,76)”. Selkeää kehitystä oli kuitenkin tapahtunut edelliseen nähden, koska vuoden 2022 vastaava arviointitulos oli 2,48.

Kiusaaminen nousi odotetusti esille

Huoltajakyselyn palautteissa nousi odotetusti esille koulukiusaamiseen liittyvät asiat ja näihin liittyvät toimet, onhan aihe ollut viime aikoina valtakunnallisesti usein esillä. Suomussalmen kouluissa koulukiusaamisasioihin on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota.

Huoltajat arvioivat toteutetussa kyselyssä koulun henkilökunnan reagointia kiusaamistapauksiin väittämässä ”Koulun henkilökunta puuttuu kiusaamistapauksiin nopeasti (2,88)”. Arviointitulos koheni, sillä edellisessä kyselyssä vastaava tulos oli 2,79. Oppilaiden itse samaan väitteeseen antama palaute vuoden 2023 oppilaskyselyssä oli 3,1.

“Koulukiusaamisasioiden osalta tehdään kunnassa vahvaa ennaltaehkäisevää työtä, kiusaamistapauksia seulotaan, seurataan ja niitä selvitetään yhdenmukaisin toimintamallein ja käytäntein koko Suomussalmen kunnan perusopetuksessa,” sivistysjohtaja Teemu Piirainen painottaa. 

Molemmat koulut ovat mukana valtakunnallisessa KiVa-koulu -ohjelmassa, josta saadaan myös verrokkiaineistoa koulukiusaamiseen liittyvien asioiden käsittelyyn.
Systemaattiset toimintamallit asioiden käsittelyyn ovat olemassa, toimintamalleja arvioidaan ja niitä kehitetään jatkuvasti. Viimeisimpänä lisätukena ennaltaehkäisyyn ja asioiden selvittämiseen on kuntaan kuluvan vuoden alusta lukien käyttöön hankittu Someturva-palvelu.

 

Share page: