Maa-ainesten ottamislupa ja -ottamisilmoitus

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa.

Palvelu

Maa-ainesten ottamislupa ja -ottamisilmoitus

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on mm. varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta valvoo ja ohjaa maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten kotitarveotosta tulee ottajan kuitenkin ilmoittaa ympäristönsuojelu viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Ympäristönsuojelu viranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.

Ehdot ja kriteerit

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää ympäristöviranomainen. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain luvan myöntäneelle viranomaiselle ja ELY-keskukselle ottoilmoitus, josta käy ilmi otetun maa-aineksen määrä ja laatu.

Toimintaohje

Hakemuksen liitteet;

  • lupahakemus
  • selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  • karttaote
  • ottamissuunnitelma
  • rajanaapurien kuuleminen/selvitys naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista
  • kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
  • mahd. ympäristölupahakemus

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 § sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 § nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.