Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan.

Palvelu

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen eli pienten energiantuotantolaitosten, jakeluasemien ja asfalttiasemien osalta. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa.

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Ehdot ja kriteerit

Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Toimintaohje

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisen taksaan 25.11.2015

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rekisteröitävät toiminnat

https://www.edilex.fi/data/sdliite/liite/6418.pdf

Rekisteröintimenettely

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi