Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vesiliikennelaki (463/1996)