DDCT - Discovering Digital Competences for Teachers

Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelman Discovering digital competences for teachers (DDCT) – on strateginen hanke, jossa koordinaattorina on Saksa. Mukana partnereina ovat Espanja, Turkki, Ruotsi ja Otsola-opisto Porista. Hankkeen aiheena on Discovering digital competences for teachers (Opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittäminen), ja se toteutetaan vuosina 2021-2023.  Euroopan unionin projektinumero on hankkeelle Nro: KA204-9AB87BB7.  

Koronavirusepidemian vuoksi ensimmäinen opettajatapaaminen pidettiin etänä 12.4.-14.4.2021. Tämän tapaamisen organisoinnista vastasivat Otsolan kansalaisopisto ja espanjalainen yhteistyökumppani El Centre de Formació d’Adults Joan Carles. Ensimmäinen lähiseminaari järjestettiin Saksassa, Selbissä 13.-15.7.2021. Projektin toinen lähiseminaari pidettiin Turkissa, Ankarassa, 28.-30.9.2021. Kianta-Opiston kansalaisopistosta ei kukaan osallistunut näihin seminaareihin, kun Suomussalmen kunnan koronarajoitukset olivat vapauttaneet vasta ikään kesällä 2021.

Projektin kolmas lähiseminaari järjestettiin Lleidassa ja Barcelonassa, Espanjassa 28.-30.3.2022. Kianta-Opistostasta seminaariin osallistui kolme opettajaa ja vs. rehtori. Opettajia ja koordinaattoreita oli seminaarissa oli mukana 29. Verkostoitumisen ohella opettajat oppivat verkkotyökalujen luovasta käytöstä, ja he pääsivät tutustumaan moniin paikallisiin nähtävyyksiin.

Projektin neljäs lähiseminaari järjestettiin Saksassa, Selbissä, Weidenissa ja Regensburgissa 23.5.-25.5.2022. Siihen osallistui yhteensä 13 opettajaa ja hallinnon edustajaa kaikista kumppanimaista.  Kianta-Opistosta olivat mukana rehtori ja kaksi opettajaa. Seminaarin aikana tutustuttiin kolmeen Saksan Baijerissa toimivaan kansalaisopistoon sekä verkko-opetusvälineisiin ja -käytäntöihin.

Projektin viides lähiseminaari järjestettiin Ruotsissa, Falköpinissä 26. – 28.9.2023. Seminaarissa oli mukana 13 osallistujaa. Kianta-Opistosta mukana olivat rehtori ja kolme opettajaa. Seminaarissa saimme varsin kattavan kuvan Lärcenter Falköping -oppilaitoksen toiminnasta erityisesti S2- kielen opetuksesta  ja alueen ammatillisesta opetuksesta. Pääsimme tutustumaan myös upeisiin maisemiin.

Projektin kuudes lähiseminaari on Kianta-Opiston organisoima 21. – 24.3.2023 Suomussalmella. Seminaarissa oli mukana 23 opettajaa. Ohjelmassa oli tutustumista harvaan asuttujen seutujen palvelujen yllä pitämiseksi tehtyihin ratkaisuihin, uuden koulun ICT-ratkaisuihin tutustuminen sekä koulujen (aikuisten perusopetus, lukio ja peruskoulu) toimintaan.  Ryhmä tutustui Kianta-Opiston toimintaan ja erityisesti etä- ja hybridikursseihin, joilla varmistetaan palvelujen säilyminen kylillä. Viimeisenä seminaaripäivänä oli tutustuminen Kajaanin ammattikorkeakoululla (KAMK) digitaalisuuden uusiin mahdollisuuksiin tulevaisuuden opetuksessa ja Kaukametsän opistoon.

Tämä kaksi osainen seminaari jatkui heti seuraavalla viikolla Porissa, Otsolan kansalaisopistossa 27. – 29.3.2023. Seminaarissa keskityttiin korona jälkeen tapahtuneeseen etäopetuksen merkityksiin ja ICT-välineiden hyötykäyttöön. Tutustuttiin alueen digiopetukseen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa.

Hankkeen tulokset ovat esitelty tiivistetysti project newsletter- 5, June, 2023.

English version:

Discovering digital competences for teachers (DDCT) – a strategic project of the European Union’s Erasmus+ programme – is coordinated by Germany. Partners include Spain, Turkey, Sweden and Otsola University in Pori. The project is called Discovering digital competences for teachers and will run from 2021 to 2023 under the European Union project number KA204-9AB87BB7.

Due to the coronavirus epidemic, the first teachers’ meeting was held remotely from 12 April to 14 April 2021, organised by the Otsola Civic School and the Spanish partner El Centre de Formació d’Adults Joan Carles. The first proximity seminar was held in Selb, Germany, from 13 to 15 July 2021, and the second proximity seminar of the project was held in Ankara, Turkey, from 28 to 30 September 2021. No one from Kianta-Opisto Civic College participated in these seminars, as the interest rate restrictions of the Suomussalmi municipality were not released until the summer of 2021.

The project’s third outreach seminar was held in Lleida and Barcelona, Spain, from 28-30 March 2022. Three teachers and the vice-principal from Kianta-Opisto attended the seminar. In addition to networking, the teachers learned about the creative use of online tools and were able to visit many local attractions.

The project’s fourth outreach seminar took place in Selb, Weiden and Regensburg, Germany, from 23 to 25 May 2022, and was attended by a total of 13 teachers and administrators from all partner countries. The principal and two teachers from Kianta-Opisto were present. During the seminar, the participants were introduced to three German Bavarian community colleges and to e-learning tools and practices.

The project’s fifth outreach seminar took place in Falköpin, Sweden, from 26 to 28 September 2023, with 13 participants. From Kianta-Opisto, the headmaster and three teachers were present. The seminar gave us a very comprehensive overview of the activities of Lärcenter Falköping, especially in the field of S2 language teaching and vocational education in the area. We also had the opportunity to see the beautiful scenery.

The sixth local seminar of the project will be organised by Kianta-Opisto on 21 – 24.3.2023 in Suomussalmi. The seminar was attended by 23 teachers. The programme included learning about solutions for maintaining services in sparsely populated areas, learning about ICT solutions for the new school, and learning about the functioning of the schools (adult basic education, upper secondary school and primary school). The group was introduced to the activities of the Kianta-Opisto, in particular the distance and hybrid courses to ensure the maintenance of services in villages. The last day of the seminar was a visit to Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) to learn about the new possibilities of digitalisation in future education and Kaukametsä opisto.

This two-part seminar continued the very next week in Pori, at Otsola Community College, from 27 to 29 March 2023. The seminar focused on the importance of distance learning and the beneficial use of ICT tools after the korona. The seminar explored e-learning in the region in vocational education and training and at the University of Applied Sciences.

The results of the project are summarised in the project newsletter- 5, June, 2023.