Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Palvelu

Rakennuslupa

Suomussalmella on käytössä sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten ja poikkeamisen sekä suunnittelutarveratkaisun hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Palvelun käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin (https://www.lupapiste.fi/ammattilaisille)

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:- pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna pdf/a -muotoisena (huom. ei valokuvana!)

  • rajanaapurien kuulemiset (lomake os. www.suomussalmi.fi/asuminen ja ympäristö/rakennnusvalvonta, tai sähköpostikutsu Osapuolet-välilehdellä)
  • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
  • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja loma-rakennukset (yli 50 m²)
  • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimainen)
  • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
  • kaupparekisteriote, kun hakijana yhtiö
  • ote yhtiökokouspöytäkirjasta, kun hakijana taloyhtiö
  • valtakirja tarvittaessa

Ehdot ja kriteerit

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa 5 ja toimenpidelupa 3 vuotta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132