Kaikukortti Kainuussa

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Tämän mahdollistamiseksi on kehitetty Kaikukortti, joka toimii koko Kainuussa.

Palvelu

Kaikukortti Kainuussa

Kai­ku­kor­til­la voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja ja kurs­si­paik­ko­ja kaik­kiin nii­hin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin, jot­ka kuu­lu­vat Kai­nuun ja val­ta­kun­nal­li­seen Kai­ku­kort­ti-ver­kos­toon. Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tois­sa on laa­ja jouk­ko eri­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­ta, ku­ten elo­ku­va­teat­te­rei­ta, fes­ti­vaa­le­ja, kult­tuu­ri­ta­lo­ja, mu­seoi­ta, ny­ky­tans­si­ta­pah­tu­mia se­kä kan­sa­lai­so­pis­to­ja. Mu­ka­na on suu­rin osa koh­tei­den tar­jon­nas­ta.

Kai­ku­kort­ti on tar­koi­tet­tu pai­kal­li­ses­sa Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tos­sa mu­ka­na ole­vien so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den asiak­kail­le, jot­ka ovat tiu­kas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa eivätkä voi sii­tä syys­tä hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja.

Kai­ku­kor­tin hal­ti­ja voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja myös al­le 16-vuo­tiail­le lap­sil­leen tai lap­sen­lap­sil­leen sil­loin, kun he me­ne­vät yh­des­sä sa­maan ta­pah­tu­maan (ei kos­ke kan­sa­lai­so­pis­to­jen kurs­si­tar­jon­taa).

Kai­ku­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den ker­ral­laan. Kai­ku­kor­tit ovat käy­tän­nös­sä pah­vi­sia kort­te­ja. Kai­ku­kor­tis­sa on yk­si­löl­li­nen kir­jain- ja nu­me­ro­sar­ja. Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja asiak­kaal­le mak­su­ton.

Kai­ku­kort­ti käy mo­niin Kai­nuun kult­tuu­ri­koh­tei­siin, ku­ten fes­ti­vaa­leil­le, kon­sert­tei­hin, mu­seoi­hin, tans­sie­si­tyk­siin ja teat­te­rei­hin. Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tos­sa on yli 20 kai­nuu­lais­ta kult­tuu­ri­koh­det­ta ja suu­ri osa nii­den tar­jon­nas­ta. Kai­ku­kor­til­la voit hank­kia lip­pu­ja myös Kai­nuun eri kun­tien tuot­ta­miin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin se­kä kuu­den kai­nuu­lai­sen kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­paik­ko­ja. Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­vat kult­tuu­ri­koh­teet ker­to­vat omil­la verk­ko­si­vuil­laan, mi­hin ta­pah­tu­miin, esi­tyk­siin ja kurs­seil­le Kai­ku­kort­ti käy. Voit myös soit­taa kult­tuu­ri­koh­tee­seen ja tie­dus­tel­la Kai­ku­kor­tin pii­ris­sä ole­vaa tar­jon­taa.

Ehdot ja kriteerit

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin, jos käy­tät asiak­kaa­na sel­lai­sen kai­nuu­lai­sen so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­jan pal­ve­lui­ta, jo­ka on mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa. Tiukan rahatilanteesi takia et voi hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja ja olet vä­hin­tään 16-vuo­tias.

Toimintaohje

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin niil­tä Kainuun Kaikukortti-toiminnassa mukana olevilta so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­ta, joiden pal­ve­lu­ja käy­tät asiak­kaa­na. Pyy­dä oma Kai­ku­kort­ti­si hen­ki­lö­kun­nal­ta. Kor­tin saaminen ei edellytä eril­li­siä to­dis­tuk­sia tu­lois­ta­si.

Voit hank­kia pää­sy­li­put ja kurs­si­pai­kat Kai­ku­kor­til­la kult­tuu­ri­koh­tei­den ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen omis­ta myyn­ti­ka­na­vis­ta, et kui­ten­kaan verk­ko­kau­pas­ta. Kai­ku­kort­ti-pää­sy­lip­pu­ja ja -kurs­si­paik­ko­ja saat­taa ol­la ra­jat­tu mää­rä.

Kun hankit lippua tai kurssipaikka kerro Kai­ku­kort­ti­si nu­me­ro ja va­rau­du näyt­tä­mään kort­tia­si. Jos han­kit li­pun kau­pal­li­sen li­pun­vä­li­tys­toi­mi­jan kaut­ta, si­nun on mak­set­ta­va pal­ve­lu­mak­su, vaik­ka it­se pää­sy­lip­pu on mak­su­ton. Useim­pien kult­tuu­ri­koh­tei­den lip­pu­ja on mah­dol­lis­ta hank­kia myös suo­raan koh­teis­ta il­man pal­ve­lu­mak­sua.

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaan kun me­net kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maan tai kurs­sil­le. Hen­ki­lö­kun­ta saat­taa pyy­tää si­nua näyt­tä­mään Kai­ku­kor­tin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.