Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (= rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin (tarkastusoikeus), (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä tietopyyntölomakkeella, joka palautetaan Suomussalmen kuntaan (Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi). Rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset. Mikäli kunta ei toimita tietoja, asiasta tiedotetaan kirjallisesti. Samassa yhteydessä kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. Rekisteritietojen korjauspyyntölomake löytyy täältä.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Suomussalmen kunnan henkilörekistereihin liittyen.

 

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

 

Oieus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Lisätietoja löytyy Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi (artikla 22)

Suomussalmen kunnassa ei tehdä automaattista päätöksentekoa. Päätöksenteon työkaluna voidaan käyttää henkilön profilointia, esimerkiksi lapsen kotiosoitetta koulupaikan määräytymisessä.

Huomaa, että rekisteröidyn oikeudet riippuvat kulloisestakin tietojen käsittelyn perusteesta. Suurin osa Suomussalmen kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen, jolloin erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita.

 

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Ilmoita havaitsemastasi tietoturvaloukkauksesta tai tietosuojaan liittyvästä poikkeamasta alla olevalla lomakkeella. Lomake palautetaan tietosuojavastaavalle. [lomake tulossa!]