Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Niin ikään kuntalaki velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus vammaisneuvostossa. 
Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

Kuntalain 27 ja 28 §:n määrittelemien tehtävien lisäksi Suomussalmen vanhus- ja vammaisneuvosto

  • seuraa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehitystä kunnassa
  • seuraa kunnan päätöksentekoa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kannalta
  • antaa pyydettäessä lausuntoja kunnan toimielimille ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa
  • tekee kehittämisehdotuksia kunnanhallitukselle ja muille kunnan toimielimille ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa
  • tekee tarvittaessa aloitteita kunnalle ja muille viranomaiselle tai yksityisille palveluntuottajille
  • tiedottaa käsittelemistään asioista monipuolisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa 14.12.2021.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021–2025

Suomussalmen vuodesta 2014 toiminut vanhusneuvosto on laajennettu vanhus- ja vammaisneuvostoksi (KHALL 21.9.2021 § 205). Vanhus- ja vammaisneuvostoon pyydettiin edustajia tietyiltä tahoilta (kunta, kunnanhallitus, sote, eläkeläisjärjestöt ja vammaisjärjestöt), ja avoimella haulla pyydettiin toiminnasta kiinnostuneita ehdottamaan edustajaa.  

Kunnanhallitus on nimennyt (KHALL 19.10.2021 § 21) seuraavat jäsenet (varaedustaja suluissa) vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025: 

Suomussalmen Eläkeläiset ry: Marja-Liisa Holappa (Aune Juntunen) 
Eläkeliiton Suomussalmen yhdistys: Arja Heikkinen (Hilkka Kemppainen) 
Eläkeliiton Ruhtinansalmen yhdistys: Matti Kotola (Teijo Moilanen) 
Kajaanin seudun invalidit ry: Ari Saastamoinen (Heikki Seppänen) 
Suomussalmen Kehitysvammaisten Tuki ry: Eija Kemppainen (Helena Sirviö) 
Suomussalmen seurakunta: Tatu Ryyti (Helli Kyllönen) 
Kainuun hyvinvointialue: edustaja ikäihmisten palveluista ja edustaja vammaispalveluista 
Suomussalmen kunta, sivistyspalvelut: kulttuurituottaja (kirjastotoimenjohtaja) 
Suomussalmen kunta, tekniset palvelut: tekninen johtaja (ruokapalvelupäällikkö) 
Kunnanhallitus: Taina Matero (Merja-Liisa Seppänen) ja Mikko Tolonen (Juha Heikkinen)
Hallintosihteeri toimii vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä. 

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Holappa
holappamarjaliisa@gmail.com
040 026 0160

Varapuheenjohtaja
Mikko Tolonen
62taneli@gmail.com
050 400 8304

Sihteeri
hallintosihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Kaksi henkilöä istuu pöydän äärellä, Suomussalmen vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajat 2023-25.

Suomussalmen vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Liisa Holappa ja Mikko Tolonen. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto tiedottaa

Näytä lisää

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä kesäkuussa 2022.

Viisi henkilöä on istumassa, heidän takanaan seisoo kolme henkilöä. Kuvassa takarivi vasemmalta oikealle Matti Kotola, Tatu Ryyti ja Asta Kinnunen. Eturivi vasemmalta oikealle Marja-Liisa Holappa, Mikko Tolonen, Eija Kemppainen, Arja Heikkinen ja Ari Saastamoinen.