Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023

Vuosi 2023 jää historiankirjoihin ensimmäisenä vuotena suuren valtakunnallisen sote-uudistuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään hyvinvointialueilla, ja niiden rahoitus osoitetaan suoraan valtion budjetista, kun aiemmin rahoitusvastuu oli kunnilla. Hyvinvointialueiden toimintaa ovat kuitenkin varjostaneet vakavat rahoitusvajeet, jotka ovat aiheuttaneet suurten säästölistojen laatimista ympäri Suomen, myös Kainuussa. Rahoitushaasteista huolimatta lähipalvelujen turvaaminen on kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tärkeä edunvalvonnallinen tavoite. Suomussalmella odotellaan myönteistä päätöstä uuden terveysaseman rakentamisesta. 

Vuoden 2023 aikana keskeistä kunnan toiminnassa on ollut mm. TE-palvelut 2024-uudistukseen valmistautuminen. Nimestään huolimatta uudistus astuu voimaan vuoden 2025 alusta, jolloin TE-palvelut siirtyvät kunnille. Uudistuksen perusteluissa tavoitteeksi on mainittu palvelurakenne, joka edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisäisi työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa on tarkoitus huomioida myös palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Suomussalmen kunta on mukana Kainuu-Koillismaan työllisyysalueessa, jonka isäntäkuntana toimii Kajaanin kaupunki.  

Suomussalmella eletään kuntastrategian puoliväliä. Kuntastrategia on hyväksytty kesäkuussa 2022 ja sen on määrä olla voimassa seuraavan valtuustokauden alkuun saakka. Kuntastrategia on kunnan tärkeimpiä asi-kirjoja, ja se ohjaa valtuuston ja koko kuntaorganisaation työskentelyä tämän valtuustokauden ajan. Strategian visiossa tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu, että Suomussalmi olisi muutto-voittopaikkakunta. Tätä tavoitetta ei vuoden 2023 aikaan saavutettu, joten kehittämistyötä on jatkettava entistäkin suuremmalla tarmolla. Tilastokeskuksen vuoden 2023 ennakkotiedon mukaan Suomussalmella väestömäärä väheni vuoden 2023 aikana 196 kuntalaisella ja vuoden lopussa meitä suomussalmelaisia oli 7171. Suomussalmen muuttotappio oli -96, joka on samalla tasolla vuosien 2018 ja 2019 kanssa. 

Vision tavoitteen saavuttamiseksi olemme pyrkineet kehittämään uusia palveluita ja toisaalta lisäämään ymmärrystä kuntalaisten muuttopäätösten takana. Olemme olleet yhteydessä paikkakunnalle ja paikkakunnalta muuttaneisiin paremman käsityksen saamiseksi eri tekijöistä niin veto- kuin pitovoimankin näkökulmasta. Kokeilukulttuuria on pyritty vahvistamaan mm. osallistavalla budjetoinnilla, kuntalaiskyselyillä, muuttajailloilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Suomussalmen kunta tukee lapsiperheitä kustantamalla MLL:n lastenhoitoapua enintään 12 tuntia kuukautta kohti suomussalmelaisille perheille, joilla on alle 4-vuotias lapsi. Näiden toimenpiteiden lisäksi kunnassa on vireillä hankkeita, joilla halutaan mahdollistaa rantarakentamista ja täten tarjota houkuttelevia asumismahdollisuuksia. Tällaisia hankkeita ovat mm. Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavan laatiminen sekä Hiltusukon puiston ja rajavartioston alueen asemakaavamuutos. Kaavahankkeiden on määrä valmistua vuosien 2024 ja 2025 aikana. 

Suomussalmen kunnan vuosi 2023 sujui taloudellisessa mielessä tasapainoisesti. Tilikauden tulos on 115 000 euroa plusmerkkinen ja tilinpäätössiirtojen huomioimisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 576 000 euroa. Tilinpäätössiirtoon on vaikuttanut elinkeinojen kehittämisrahaston purkaminen Hossan polttoainejakelun rakentamisen vuoksi. Talousarviossa vuoden 2024 arvioidaan olevan 430 000 euroa ylijäämäinen.

Vuodet 2025–2027 pitävät sisällään epävarmuustekijöitä mm. valtionosuusleikkausten, TE-uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen vuoksi. Vuoden 2024 aikana on tarpeen tehdä erilaisia skenaarioita talouden kehityssuunnista ja valmistautua päätöksentekoon kunnan talouden sopeuttamisesta suhteessa suppeneviin tuloihin. 

Haluan esittää kiitokseni luottamushenkilöille, kunnan työntekijöille, asukkaille, yrityksille, yhdistyksille ja kaikille yhteistyökumppaneillemme ponnisteluista kunnan yhteisen elinvoiman ja hyvinvoinnin puolesta. 

Suomussalmella 11.3.2024 

Teksti julkaistu kunnan tilinpäätösasiakirjassa.