Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa

Aineisto- ja tietopalvelu

Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa

Arkistopalvelut vastaavat arkistossa olevaan aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Arkisto palvelee kunnan henkilökunnan lisäksi opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilölle oikeaksi todistettuja asiakirja- ja todistusjäljennöksiä virkakäyttöön.

Asioi tästä

Toimintaohje

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Maksullisuuden tiedot

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621