Julkaisut

Työsuhdepolkupyörät ja muita kunnanhallituksen päätöksiä

Julkaistu 8.5.2024 Muokattu 8.5.2024

Suomussalmen kunta ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräetuuden. Etuus on käytettävissä niille kunnan työntekijöille, joiden palvelusuhteen pituus on vähintään kuusi kuukautta. Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan 7.5.2024.

Lausunto malminetsintäluvasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kunnalta lausuntoa malminetsintälupahakemuksesta, joka koskee 2,79 km2 kokokoista aluetta Yli-Vuokissa Malahvian luonnonsuojelualueella ja valtionmaalla. Malminetsintätöiden kestoksi on arvioitu neljä vuotta. Hakijan arvion mukaan alueella esiintyy ensisijaisesti rautapitoista malmia ja kultaa. Alueella on tarkoitus käyttää kannettavaa kairakalustoa ja ottaa moreeninäytteitä käsikäyttöiselä kalustolla.

Suomussalmen kunta toteaa lausunnossaan, ettei malminetsintäalue sijaitse pohjavesialueella. Suurin osa alueesta sijoittuu Malahvian Natura 2000 -suojelualueelle, jonka suojelun perusteina olevat luontotyypit ovat pääosin soita, puustoisia soita sekä boreaalisia luonnonmetsiä. Hakemuksessa lueteltujen näytteenottomenetelmien voidaan katsoa soveltuvan tutkintatöihin Natura-alueella.

Linnanrannan ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus hyväksyi myös Linnanrannan ranta-asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos sekä rakennusoikeuksien ja kaavamääräysten päivittäminen.

Asialistalla oli myös mm. rutiiniluonteisia talouden seurantaraportteja ja edustajien nimeämisiä hankkeiden ohjausryhmiin.
Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyy dynasty-palvelusta osoitteessa https://suomussalmi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

Share page: