Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilaan tukemisen muotona on ns. kolmiportainen malli.

Yleisessä tuessa oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, tuki voidaan hoitaa eriyttämällä, käytetään avustajapalveluja, voidaan käyttää osa-aikaista erityisopetusta ja muulla tavalla tukea oppilaan opiskelua.

Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Annettava tuki on jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää. Oppilas voi tarvita useita eri tukimuotoja.

Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Sivistysjohtaja tekee erityiseen tukeen siirtämisestä hallintopäätöksen.

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus käsitellään pedagogisen tuen tiimissä yhdessä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollon edustajan/edustajien kanssa. Pedagogisen tuen tiimiin kuuluvat apulaisrehtori tai rehtori, luokanopettaja tai luokanvalvoja, aineenopettaja, erityisopettaja ja yläluokilla opinto-ohjaaja.

Palvelupaikat

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. luokat) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Opettajia koulussa on noin 60. Koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1963 ja monien vaiheiden ja remonttien jälkeen siitä on kehittynyt nykyaikainen ja teknologialtaan hyvin varusteltu yhtenäiskoulu. Koululla järjestetään myös aamu – ja iltapäivätoimintaa. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Suomussalmen lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli. Koulun välituntialueelta löytyy myös kaksi hiekkatekonurmialuetta ja monipuoliset välituntiliikuntavälineet. Keväällä 2020 Ruukinkankaalla aloitettiin uuden koulun rakennustyöt. Uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.

Koulun keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa riittävät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu johtotiimi. Oppilashuolto ja opiskelun yleinen tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynnin ohjaajia, koulukuraattori, miekkari, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja hammashoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi, ja kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu -toiminta on koulun jokapäiväistä arkea. Ruukinkankaan koulussa annetaan myös maahanmuuttajaopetusta.

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. lk) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä.

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Karhulanvaaran koulu

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. luokat) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä. Koulu siirtyi Karhulanvaaralle 1.1.2016 ja samalla nimi muuttui Kirkonkylän koulusta Karhulanvaaran kouluksi. Koululla on noin 10 opettajaa. Karhulanvaaran koululla annetaan myös pienryhmäopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. luokat) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä.

Ståhlberginkuja 2, 89800

+358447773257

pekka.kemppainen@edu.suomussalmi.fi

Suomussalmi