Maatalouspalvelut ja maatalousyrittäjien lomituspalvelu

Vaara-Kainuun maatalouden yhteistoiminta-alueella tuotetaan yhteisesti maatalous-, lomituspalveluita sekä muita niihin liittyviä viranomaistehtäviä viiden eri kunnan alueella. Alueeseen kuuluvat Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Ristijärvi ja Paltamo.

Tärkeänä ja maatalousyrittäjillä näkyvimpänä toimintamuotona ovat lomituspalvelut. Lomituspalvelut ovat tarkoitettu yrittäjille tuen keinona, jotta he jaksaisivat paremmin omassa työssään. Lomituksen kautta saatavan tuen ja avun muotoja yrittäjälle voivat olla vuosilomalomitus, sijaisapu, maksullinen lomittaja-apu. Tällä tavoin tuetaan maatalousyrittäjien mahdollisuutta pitää vuosilomaa tai asiointipäiviä maatilan ulkopuolelle. Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, jonka tarkoituksena on olla yrittäjän sijaisena maatalousyrityksen välttämättömissä kotieläinten hoitotöissä.

Maaseutupalvelut hoitavat lomituksen lisäksi alkutuotannon tuet, ohjausta ja neuvontaa sekä investointeja ja paikallishallinnon arviointi- ja valvontatehtäviä. Näiden lisäksi EU- ja kansallisten tukien neuvonta, käsittely ja maksatus tapahtuvat maatalouspalveluiden kautta. Sato-, petoeläin- ja hirvivahinkojen arviointi ja korvausvahingot sekä hukkakauran torjunta ovat osa maatalouspalveluita tukien ja maksujen ohella.

Palvelupaikat

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemus

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemuksella haet korvausta sijaisavusta, jonka olet järjestänyt itsellesi.

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemuksella haet korvausta sijaisavusta

Lomitusnet maatalouslomittajat- MELA

Lomittaja voi Lomitusnetin kautta nähdä työvuorosuunnitelmansa sekä lomitettavan tilan tiedot. Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset lomittaja saa Ristijärven maatalouspalveluiden toimistolta.

Lomittaja voi Lomitusnetin kautta nähdä työvuorosuunnitelmansa sekä lomitettavan tilan tiedot.

Poronhoitajan sijaisapuhakemus

Poronhoitajan sijaisapuhakemukselle haet oikeutta poronhoitajan sijaisapuun.

Poronhoitajan sijaisapuhakemuksella haet sijaisapuoikeutta

Lomituksen opastuspöytäkirja

Lomituksen opastuspöytäkirja täytetään yhdessä lomituksen alussa yrittäjän opastaessa lomittajaa. Lomakkeeseen täytetään lomittajan ja yrittäjän perustiedot sekä opastuksessa läpikäydyt asiat. Opastuksella jälkeen yrittäjä on oikeutettu saamaan yhden hoitokerran opastusaikana. Opastuksen jälkeen lomittaja voi vastaanottaa työn.

Lomituksen opastuspöytäkirja täytetään yhdessä lomituksen alussa yrittäjän opastaessa lomittajaa.

Lomitusnet maatalousyrittäjät - MELA

Lomitusnetissä maatalousyrittäjä voi tarkastella omia lomitukseen liittyviä perustietoja ja varata uusia lomia pankkitunnuksillaan, sekä tehdä siellä vuosiloma- ja sijaisapuhakemuksensa. Näiden hakemusten käsittelyvaiheita voi myös seurata Lomitusnetin kautta.

Lomituksen perustietoina palvelussa näkyy muun muassa kertyneet ja käytetyt vuosilomapäivät sekä tuetun maksullisen lomituksen käytössä olevat tunnit. Yrittäjää näkee palvelun kautta ajankohdan, jolle lomittaja on palvelun kautta varattu.

Vuosilomahakemuksen yhteydessä hakija voi jättää toivomuksen lomituksen ajankohdasta. Palvelun kautta voi tilata myös maksullisia tai tuettuja lomituksia omalle tilalleen. Lomittajan nimen saa tietoon sen jälkeen kun lomituspyyntö hakemus on hyväksytty ja sille on vahvistettu työvuorolista.

Palvelua ylläpitää Maatalousyrittäjien eläkelaitos eli MELA.

Lomitusnetissä maatalousyrittäjä voi tarkastella omia lomitukseen liittyviä perustietoja ja varata uusia lomia pankkitunnuksillaan.

Vahinkoilmoitus / Korvaushakemus maatalouslomittajan aiheuttamsta vahingosta

Vahinkoilmoitus ja korvaushakemuslomake on tarkoitettu tilanteisiin, jossa lomittaja on todistetusti aiheuttanut vahinkoa tilalla. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kuvaus tapahtumasta, eli miten ja milloin tapahtui, mitä menetettiin, yhteystiedot ja pankkitilinumero.

Lomittajalta pyydetään heidän oman selvityksenä, jossa käy ilmi lomittajan perustiedot, vahingon päivämäärä, lomitetun yrittäjän tiedot, muut työntekijät sekä kuvaus tapahtumien kulusta.

Vahinkoilmoitus ja korvaushakemuslomake on tarkoitettu tilanteisiin, jossa lomittaja on todistetusti aiheuttanut vahinkoa tilalla.

Lomittamisen palautteenantolomake

Maatalousyrittäjä voi antaa Vaara-Kainuun lomituspalveluille palautetta lomittajansa työskentelystä lomituksen päättymisen jälkeen.

Lomittaja ei saa tietoonsa yksittäisen yrittäjän palautetta, vaan hänelle kerätään useammasta palautteesta kooste, jossa hänen työtään arvioidaan kokonaisuutena. Lomakkeessa arvioidaan ammatinhallinnan eri osa-alueita, vastuuntuntoa, yhteistyö- ja kehityskykyä sekä lomittajan kokonaisvaikutelmaan perusteluineen.

Palautteet käsitellään Ristijärven maaseutuhallinnossa.

Maatalousyrittäjä voi antaa Vaara-Kainuun lomituspalveluille palautetta lomittajansa työskentelystä lomituksen päättymisen jälkeen.

Vaara-Kainuun maaseutu- ja lomitusalveluiden puhelinasiointi

Maatalouspalveluiden tehtävänä on maaseutuelinkeinojen perusedellytyksen turvaaminen ja työpaikkojen säilyttäminen kunnan alueella. Kylätoiminnan kehittämisessä on tärkeä rooli tämän tukemisessa.

Hyrynsalmen maaseutupalvelut kuuluvat osaksi Vaara-Kainuun maaseutuhallintoyksikköä. Yksikössä ovat Hyrynsalmen lisäksi mukana Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat. Lomituspalvelut hoidetaan keskitetysti Ristijärven kunnasta.

Merkittävin maaseutuyrittäjille tehtävä ja näkyvä palvelu on maaseutuyrittäjien lomituspalvelu, jolla tuetaan yrittäjien jaksamista ja elinkeinon toimintaedellytystä.

Maaseutupalvelut hoitavat lomituksen lisäksi alkutuotannon tuet, ohjausta ja neuvontaa sekä investointeja ja paikallishallinnon arviointi- ja valvontatehtäviä. Näiden lisäksi EU- ja kansallisten tukien neuvonta, käsittely ja maksatus tapahtuvat maatalouspalveluiden kautta. Sato-, petoeläin- ja hirvivahinkojen arviointi ja korvausvahingot sekä hukkakauran torjunta ovat osa maatalouspalveluita tukien ja maksujen ohella.

Vaara-Kainuun maaseutupalvelut hoitavat yhteistoimintalueen lomituspalveluita.

+358447104409

+358447159360

+358447159316

+358447159358

+358400126197

+358440341255

+3580206300676

Lomittajan ohjeasiakirjat

Lomittajan ohjeasiakirjoista yrittäjä on antanut erilaisia ohjeita, yhteystietoja ja muut olennaista tietoa lomittamistyön avuksi lomittajalle.
* Ohjeita lomittajalle 1 lomakkeessa lomittaja löytää muun muassa yrittäjän, varahenkilöiden ja naapuriavun yhteystiedot sekä muita työn kannalta olennaisia yhteystietoja. Yhteystietojen ohella asiakirjassa on ohjeet ja varatoimenpiteet poikkeustilanteiden varalle. Lisäksi asiakirjasta käy ilmi työn kannalta olennaisten tavaroiden ja työkalujen säilytyspaikat tilalla.
* Ohjeita lomittajalle 2 asiakirjassa lomittaja saa perustietoa tilan tuotantoeläinten lukumäärästä ja muita perustietoja. Tämän lisäksi lomittajalle on lomakkeeseen jätetty tietoa yksilökohtaisista eläimistä, jotka ovat esimerkiksi erityistarkkailussa sairauden tai muu syyn takia. Tarkkailuohjeen lisäksi yrittäjä on antanut ohjeet eläinten ruokinnasta, työnjaosta ja työtavoista.
* Koneiden käyttöohjeet lomittajalle kaavakkeeseen yrittäjä antaa ohjeistuksen tilalla olevien koneiden ja laitteiden käytöstä ja muusta huomioitavasta asiasta niiden käytössä.
* Ruokintaulukko lomakkeesta lomittaja löytää lehmäkohtaiset ruokinta- ja hoito-ohjeet.

Lomittajan ohjeasiakirjoista yrittäjä on antanut erilaisia ohjeita, yhteystietoja ja muut olennaista tietoa lomittamistyön avuksi lomittajalle.

Läheltä piti -tilanneilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja. Tällaisiksi tilanteiksi voidaan laskea esimerkiksi putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristuksiin jäämiset tai vastaavankalatiaiset vaaratilanteet.

Ilmoituksessa käy ilmi lomittajan perustiedot, tapahtumien kuvaus ja mahdolliset henkilövahingot, joita tilanteessa olisi voinut tulla. Lisäksi se pitää sisällään osion, johon voidaan ehdottaa vaihtoehtoinen tapa tai korjauskeino vaaratilanteiden välttämiseksi.

Läheltä piti tapaukset pyritään tutkimaan ja niistä tulee tehdä ilmoitus sekä yrittäjälle, että lomituspalveluihin. Läheltä piti -ilmoituksia käsitellään Ristijärven maatalouspalveluissa.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja.