Koulukuljetus

Suomussalmen kunnan koulukuljetusperusteet 1.8.2016 alkaen (Sivistyslautakunta 27.1.2016/liite)

Peruskoululaisten koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää kuljetuksen lapsen väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän joutua kävelemään osan matkasta, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä perusopetuslaissa annettuja aikarajoja.
Taajamassa koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotiportilta koulun linja-autopysäkille tai koulun portille. Haja-alueella lähimmälle kuljetusreitille kuljettava koulumatkan pituus mitataan kotiportilta lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin.

Koulukuljetuksia järjestetään seuraavasti;

• E – 3 luokan oppilaille yli 2 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella
• Juontokuljetukset runkolinjasta poikkeavilla matkoilla:

E – 2 luokkien oppilaille yli 1 km matkalta
3 – 9 luokkien oppilaille yli 2 km matkalta

Edellä mainituista kilometrirajoista voidaan poiketa koulumatkaan käytetyn ajan, tien vaarallisuuden perusteella tai terveydellisistä syistä. Mikäli oppilas tarvitsee kuljetuksen edellä mainituilla perusteilla, huoltajan on haettava sitä lukuvuosittain kirjallisesti ja liitettävä mukaan tarpeelliset todistukset esim. lääkärintodistus.

Tien vaarallisuutta arvioitaessa käytetään apuna Kainuun liikenneturvallisuustyön tukitoiminnan kautta saatua Koululiitu -lausuntoa. Tien vaarallisuuden arvioinnissa muuttujina on otettu huomioon: liikennemäärä, nopeusrajoitus, raskaan liikenteen määrä, piennarleveys/ajoradan leveys, tien päällyste, asutus ja tien toiminnallinen luokka. Kertoimina on huomioitu valaistus, kevyen liikenteen väylä sekä tien kunnossapitoluokka.

• Tien vaarallisuuden perusteella alle 5 km:n koulumatkat järjestetään seuraavasti:

 Ruukinkankaan koulun osalta 5-tien varresta Karvolasta tuleville E – 9 luokkien oppilaille
 Karhulanvaaran koulun taajaman ulkopuolelta Pyyvaarantien suunnasta ja Veikkolantien suunnasta Suomussalmen sillan takaa tuleville E-6 luokkien oppilaille.

Mikäli huoltajalle suoritetaan tilapäisesti korvausta lapsen kouluun kuljetuksesta, korvaus maksetaan virkaehtosopimuksen alimman km-korvauksen suuruisena.

Palvelupaikat

Karhulanvaaran koulu

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. luokat) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä. Koulu siirtyi Karhulanvaaralle 1.1.2016 ja samalla nimi muuttui Kirkonkylän koulusta Karhulanvaaran kouluksi. Koululla on noin 10 opettajaa. Karhulanvaaran koululla annetaan myös pienryhmäopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. luokat) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä.

Ståhlberginkuja 2, 89800

+358447773257

pekka.kemppainen@edu.suomussalmi.fi

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. luokat) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Opettajia koulussa on noin 60. Koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1963 ja monien vaiheiden ja remonttien jälkeen siitä on kehittynyt nykyaikainen ja teknologialtaan hyvin varusteltu yhtenäiskoulu. Koululla järjestetään myös aamu – ja iltapäivätoimintaa. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Suomussalmen lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli. Koulun välituntialueelta löytyy myös kaksi hiekkatekonurmialuetta ja monipuoliset välituntiliikuntavälineet. Keväällä 2020 Ruukinkankaalla aloitettiin uuden koulun rakennustyöt. Uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.

Koulun keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa riittävät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu johtotiimi. Oppilashuolto ja opiskelun yleinen tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynnin ohjaajia, koulukuraattori, miekkari, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja hammashoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi, ja kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu -toiminta on koulun jokapäiväistä arkea. Ruukinkankaan koulussa annetaan myös maahanmuuttajaopetusta.

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. lk) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä.

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Suomussalmi