Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus

Kesäisessä kunnanvaltuuston kokouksessa sain kunnian uuden kunnanjohtajan roolissa pitää perinteisen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tilalla Suomussalmen tulevaisuuskatsauksen.

Tulevaisuuskatsauksessa kerroin mm. siitä, kuinka hieno kuntastrategia Suomussalmen kunnassa on laadittu niin kaikkine vahvuuksineen kuin kehittämiskohteineenkin. Sen pohjalta on mitä parhaimmat edellytykset lähteä toteuttamaan Suomussalmen visiota rohkeasti uudistuvasta ja kehittyvästä kunnasta. Nostin kuntamme tulevaisuuden kannalta keskeisiksi, edelleen kehitettäviksi teemoiksi kolme laajempaa kokonaisuutta: elinvoiman kehittämisen, kuntalaisten peruspalvelut ja kunnan henkilöstön kuntalaislähtöisyyden.

Yrityksiä tukemalla yhdessä eteenpäin

Jo olemassa olevia ja uusia yrityksiä tukemalla, sekä imagoamme kansainvälisesti tunnettuna erä-, liikunta ja luontokohteena nostattamalla Suomussalmi voi kuntana edistää veto- ja pitovoimaansa. Kunta ei kuitenkaan luo yksinään yhtään työpaikkaa tai yritystä. Kuntalaiset luovat yritykset, ja yritykset taas luovat työpaikkoja. Mitä kunta voisi tehdä paremmin vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseksi ja toisaalta mitä uusien yritysten houkuttelemiseksi? Mikä on kunnan rooli alati muuttuvassa toimintaympäristössä?

Laadukkailla peruspalveluilla pystymme turvaamaan kuntalaisten hyvinvoinnin, ja toteuttamaan kunnan perusajatusta siitä, kuinka kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Toivon, että voin omalla työskentelytavallani tuoda uusia mahdollisuuksia erilaisten, uusien kokeilujen eteenpäin viemiseksi. Yksi Suomussalmen kaltaisen kunnan monista eduista on esimerkiksi se, että kunnan hallinto toimii nopeammin kuin suurissa kaupungeissa mahdollistaen asioiden ripeän käsittelyn. Lisäksi voimme erottautua monista suuremmista kunnista ja kaupungeista tarjoamalla palvelujamme kuntalaisen, yrityksen, yhdistyksen tai muun sidosryhmän tarpeita yksilöllisesti kuunnellen.

Yhdessä voimme tehdä niin paljon enemmän

Uskon, että me-hengellä voimme vahvistaa jo entuudestaan voimakasta paikallisidentiteettiä ja näyttäytyä valtakunnallisella tasolla elinvoimaisena kuntana, joka uskoo omiin vahvuuksiinsa. Olen korostanut yhteistyön merkitystä toistuvasti, sillä samaan hiileen puhaltaminen on elinehto elinvoimaisen kunnan toiminnan edistämiselle. Yksi olennainen osa toimivaa yhteistyöketjua olette te, kuntalaiset. Kirjailija, aktivisti ja luennoitsija Helen Keller on aikanaan tiivistänyt mainiosti yhdessä tekemisen hengen sanoen: ”Yksin voimme tehdä niin vähän. Mutta yhdessä voimme tehdä niin paljon enemmän.” Heitelkäähän siis rohkeasti ideoita eri yhteyksissä. Odotan innolla tulevia kohtaamisiamme.

Tahdon kiittää valtuutettujen osoittaman luottamuksen lisäksi myös kaikkia niitä valtuuston ulkopuolisia henkilöitä ja tahoja, joilta olen tavalla tai toisella saanut tukea hakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Valinta kunnanjohtajaksi on kunnia, joka tuo mukanaan vastuun. Kannan vastuun määrätietoisella, mutta nöyrällä asenteella. Olen sitoutunut kunnanjohtajan tehtävään täydestä sydämestäni ja tulen työssäni tekemään parhaani Suomussalmen kunnan ja kuntalaisten eteen. Enempää en voi luvata.

Suomussalmi