Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

19.1.2022: Kainuun tartuntatilanne on Suomen toiseksi heikoin. Kai­nuun so­te ra­joit­taa (linkki soten tiedotteeseen 19.1.2022) KAKS:ssa suun­ni­tel­tu­ja leik­kauk­sia ja kii­reet­tö­miä vas­taa­not­to­ja  lop­pu­vii­kos­ta al­kaen. Aiem­mat ­pää­tök­set ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat rajoitukset ovat edel­leen voi­mas­sa. Ra­joi­tuk­sis­ta ei voi va­pau­tua ko­ro­na­pas­sil­la. Edel­leen voi­mas­sa on myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Tä­män vuok­si Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on an­ta­nut uu­den ra­joi­tus­mää­räyk­sen (linkki Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotteeseen), jo­ka on voi­mas­sa 20.1.-19.2. PSA­VI:n mää­räys kos­kee:

 • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
 • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Toi­mi­ja voi va­li­ta kei­not mää­räyk­sen vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si asia­kas­mää­rän ra­joit­ta­mi­nen tai por­ras­ta­mi­nen, ti­la­ra­jauk­set tai asia­kas­paik­ko­jen jär­jes­te­lyt. Toi­mi­jan tu­lee laa­tia to­teu­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma ja pi­tää se ti­las­sa osal­lis­tu­jien nä­ky­vil­lä.

14.1.2022: Suomussalmen kunta on päättänyt Kainuun soten suosituksen mukaisesti keskeyttää Kianta-Opiston lähiopetuksen maanantaista 17.1.2022 tammikuun loppuun saakka. Osa kursseista voidaan siirtää etäopetukseen. Keskeytyneitä kursseja jatketaan mahdollisesti keväällä pidempään. Opiskelijoita informoidaan ryhmien tilanteesta. 

Kylpylän ohjatut vesijumpat jäävät tauolle.  

Koulujen oppilaille ja heidän huoltajilleen toimitetaan tarkempia tietoja koulujen kautta.

Koronatartuntoihin liittyviä Kainuun soten ohjeita oireisille tai altistuneille tiivistetysti: 

14.1.2022 päivitetyt ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Oi­rei­nen hen­ki­lö (kuu­me, nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li):

 • Väl­tä omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vuo­ro­kau­den ajan. Töi­hin, päi­vä­hoi­toon, kou­lui­hin ja har­ras­tuk­siin pa­la­taan vain ter­vee­nä (oi­reet­to­ma­na 2 vrk).
 • Ha­keu­du ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Ensin voi teh­dä ko­ti­tes­tin, mutta ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­tartuntaa. Jos kotitesti on positiivinen, hakeudu terveydenhuollon testiin.
 • Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­sä: Tu­los ja tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.
 • Il­moi­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta­si tie­dos­sa­si ole­vil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa, jot­ta he tie­tä­vät toi­mia oh­jei­den mu­kaan. Tar­tut­ta­vuus voi al­kaa jo kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­ka­mis­ta.

Oi­ree­ton al­tis­tu­nut hen­ki­lö:

 • Jos olet al­tis­tu­nut koronalle, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, väl­tä ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Jos saat tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin tai tee ensin kotitesti.
 • Ro­kot­ta­mat­to­mien, yh­den ro­ko­tuk­sen ja/tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den ka­ran­tee­ni on pää­sään­töi­ses­ti 5 vrk.
 • Ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­sai­ka ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.
 • Kak­si–kol­me ro­ko­tus­ta tai vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen saa­neet ja al­le 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­ta ei pää­sään­töi­ses­ti mää­rä­tä ka­ran­tee­niin.
 • Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han tai sai­raus­lo­ma­kor­vaus­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää ka­ran­tee­ni/eris­tys­pää­tös­tä tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta. Omaeh­toi­set toi­met sai­ras­tu­mi­siin tai kon­tak­tien vält­tä­mi­seen ei­vät oi­keu­ta etuuk­siin – tar­vit­taes­sa asias­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan kans­sa.

14.1.2022: Kainuun sote tehostettuun valmiuteen ja suosituksia.

Lue tiedote täältä. Linkki avautuu uuteen välilehteen.   

Varmista ajantasainen koronatieto Kainuun soten ajankohtaista-sivulta (linkki tässä, klikkaa) tai koronasivuilta! (linkki tässä, klikkaa)

5.1.2022: Rajoituksia Suomussalmelle

Suomussalmen kunnan johtoryhmä on päättänyt 10.1.2022 voimaan tulevista ja tammikuun loppuun saakka voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista. Johtoryhmä on valmiudessa tekemään uusia linjauksia, mikäli koronatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia tai mikäli viranomaispäätökset Kainuun sotelta tai aluehallintovirastolta edellyttävät toimenpiteitä kunnalta. Rajoitukset ja suositukset:

 • Kunnan järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat perutaan tammikuun loppuun saakka. Esimerkiksi liikuntaselvitykseen liittyvät työpajat siirretään toiseen ajankohtaan.
 • Kunnan tilat eivät ole käytössä ulkopuolisiin kokouksiin, pl. viranomaisten kokoukset (kuten MML). Kunnan toimielinten kokoukset pidetään hybridikokouksina.
 • Kunnantalon ovet pidetään kiinni, asiointi on mahdollista ajanvarauksella.
 • Kianta-Opisto jatkaa toistaiseksi toimintaa normaalisti.
 • Kylpylän asiakasmäärä voi enimmillään olla 50, kuntosalissa 15 henkilöä.
 • Matkailutoimisto palvelee etänä.
 • Koululaiset kolmannelta luokalta lähtien ottavat maskit käyttöön. Oppilaita ja huoltajia informoidaan Wilman kautta.

Rokotuksista

Suomussalmella koronarokotuksia annetaan terveysasemalla seuraavina päivinä:

25.-26.1. klo 8.15 – 11.15 ajan­va­rauk­sel­la
klo 12 – 15.30 il­man ajan­va­raus­ta

28.1. 8.15 – 11.15 ajan­va­rauk­sel­la
klo 12 – 15.30 il­man ajan­va­raus­ta

5–11-vuotiaat lap­set ajan­va­rauk­sel­la

 Tarkista tulevat rokotusajat Kainuun soten koronainfosivulta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Lue lisää Kainuun soten koronainfosivulta osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä englanniksi sote.kainuu.fi/en/covid-19 

Testaus

Covid-testaus toimii Suomussalmen terveysasemalla. Soitto etukäteen on välttämätön ajan varaamiseksi p. 08-6156 6200, tai voit varata arkipäiville ajan testaukseen itse Omasoten kautta. Jos asiakas käy pelkässä covid-testissä, on käynti maksuton. Sisäänkäynti pandemiavastaanotolle on ns. Välskärin ovesta (eli ei pääovesta), pihalla on kyltti, joka ohjaa pandemiavastaanotolle.

Kasvomaskien jako

Vähävaraiset suomussalmelaiset voivat edelleen hakea maksutta kasvomaskeja Kylpylä Kiannon Kuohujen lippukassalta sen aukioloaikoina.

[Sivua päivitetty viimeksi 17.1.2022 uusimmilla Kainuun soten antamilla ohjeilla, rokotuksista Suomussalmella ja linkkilistaa.]

 

 

Suomussalmi