Ajankohtaista

Oct 03

Juhlapuhe Suomussalmen Vanhustenviikon pääjuhlassa

Suomussalmen Vanhustenviikon pääjuhla Teatteri Retikka 3.10.2022,  tiivistelmä kunnanjohtaja Erno Heikkisen juhlapuheesta. 

Suomessa on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina vanhustenpäivää, jota seuraava viikko on vanhustenviikko.  

Suomussalmella pyrimme ottamaan vanhukset huomioon monella tavoin. Kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymässä kuntastrategiassa vuosille 2022–2025 mainitaan, että otamme huomioon kaikki väestöryhmät – ipanasta ikäihmiseen.  

Suomussalmella arjen helppous, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja asumisen viihtyisyys ovat tärkeässä asemassa, jotta meillä on helppo viihtyä. Olemmekin panostaneet peruspalveluihin mm. rakentamalla nyt elokuussa käyttöön otetun uuden koulun. Koulu on kaikkien kuntalaisten yhteinen paikka, ja esimerkiksi Kianta-Opiston erilaiset ryhmät, ja siten myös monet teistä, käyttävät koulua koulupäivien ulkopuolella. 

Vuoden 2021 lopussa kuntaamme saapui uusi kirjastoauto Ranstakka, joka ylläpitää kirjastopalveluja taajaman ulkopuolella ja toimii myös äänestysautona. Kirjastoauton mukana on mahdollisuus tarjota myös muita palveluja. 

Uuden terveysaseman suunnittelu on edennyt hyvin ja lupaa rakentamiselle odotellaan loppuvuoden aikana. Suomussalmella toimii aktiivinen vanhus- ja vammaisneuvosto, josta on edustus mukana terveysaseman suunnittelussa. Kunnan on muutenkin varmistettava vanhusväestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä. Toivon, että olemme tässä tehtävässä onnistuneet, mutta aina pitää pohtia uusia tapoja, joilla takaamme kaikille mahdollisuuden osallistua ja parantaa ympäristöämme. Yhtenä esimerkkinä oli esteettömyyskävely, jossa kartoitettiin hankalia paikkoja esimerkiksi rollaattoria tai pyörätuolia käyttäville ja näiden kohteiden korjaustöitä, jotta kaikki pääsisivät kulkemaan. 

Hyvinvointialueet aloittavat palveluntuotantonsa vuoden 2023 alusta.  Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen toiminta ovat jo olleet erillisissä organisaatioissa, mutta muutosta tulee kuitenkin myös Suomussalmella.  Jatkamme työtä myös sote-asioiden parissa, joskin eri roolissa. Yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on välttämätöntä. Kunta haluaa pitää kiinni laadukkaista sote- ja pelastuspalveluista myös jatkossa! 

Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja elinvoimaisuuden kehittämisessä korostuu entisestään. Esimerkiksi kulttuuritarjonta ja liikuntamahdollisuudet ovat avainasemassa hyvinvoinnissamme. Suomussalmelle on valmistunut liikuntaolosuhdeselvitys luomaan suuntaviivat liikuntapaikkojen palveluverkosta ja kehittämistyöstä. Kyselyyn vastauksia saatiin liki 400. Liikuntahallin lähistölle rakennetut kuntoportaat on yksi esimerkki liikuntaolosuhdeselvityksessä nousseesta toiveesta. Parannuksia liikuntaolosuhteisiin jatketaan vuoden 2023 aikana. 

Mielestäni yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä on toimia alustana, olla antamassa mahdollisuuksia aktiivisille kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille olla mukana kehittämässä kuntaa. Tästä yhtenä osoituksena on kumppanuustalo, jonka kunta on antanut yhdistyksille käyttöön. Kumppanuustalolla toimii mm. niin eläkeläis- kuin terveysjärjestöjäkin, joiden rooli eri väestöryhmien edunvalvonnassa on erittäin tärkeä. Yhdistykset tarjoavat myös paljon erilaista tekemistä jäsenistölleen ja muillekin kuntalaisille. 

Suomussalmella yli 65-vuotiaita on noin 40 prosenttia väestöstä, yli 75-vuotiaiden osuus on 18 prosenttia. Jokainen ikäihminen on ansainnut arvokkaan vanhuuden ja sen takaaminen on meille nuoremmille kunniatehtävä. Te luotte ja ylläpidätte yhteisöllisyyttä. Harva yhdistys tai harvat tapahtumat pyörisivät ilman teidän pyyteetöntä työtänne. Te hoidatte toinen toistanne, te hoidatte lapsenlapsianne, toimitte vapaaehtoistyössä. Te olette niitä arjen sankareita, jotka pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Tämä vanhustenviikko on teidän juhlanne! 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi