Ajankohtaista

Apr 05

Suomussalmen kasvihuonekaasupäästöt pienenevät hitaasti

Tuoreessa Sitowisen tuottamassa CO2-vuosiraportissa esitetään Suomussalmen kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2020 ja ennakkotieto vuodelta 2021. Suomussalmen päästöt ilman teollisuutta laskivat 4 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia. Suomussalmen päästöt asukasta kohden olivat hieman suuremmat kuin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2020. Kaikkiaan raportissa on mukana 85 kuntaa. Raportin tietoja voidaan hyödyntää kunnan ilmastotyössä. 

Laskennassa mukana ovat seuraavat sektorit: kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. 

Suomussalmen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 46,2 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 2,8 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 1,8 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä ja 0,1 kt CO2-ekv maalämmöstä. Päästöistä 0,3 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 6,1 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 22,9 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 9,6 kt CO2-ekv maataloudesta ja 2,5 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 0,8 kt CO2-ekv. 

Suomussalmen päästöt asukasta kohti vuonna 2020 olivat 6,1 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,1–15,0 t CO2-ekv. CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2020 oli 5,8 t CO2-ekv. 

Suomussalmen päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2020 0,4 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa, joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. 

Suomussalmen asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2020 olivat 0,2 t CO2-ekv, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni. 

Suomussalmen kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2020 hyvin pienet, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,8 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat selvästi pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä samaa suuruusluokkaa kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. 

Suomussalmen päästöt tieliikenteestä vuonna 2020 olivat 3,0 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. 

Laskentaperusteet 

CO2-raportissa noudatetaan energian osalta kulutusperusteista laskentatapaa. Mukana olevat energiaperäiset päästöt lasketaan kunnalle sen mukaan, paljonko kunnassa (maantieteellisenä alueena) kulutetaan sähköä, kaukolämpöä sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineita. Näin ollen esimerkiksi kunnassa tuotettu kaukolämpö, joka kulutetaan kunnan ulkopuolella, ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästökertoimena käytetään valtakunnallista keskimääräistä sähkön päästökerrointa. Maatalouden osalta mukana on kunnan alueella tapahtuva maataloustuotanto. Jätteenkäsittelyn päästöt lasketaan syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt allokoidaan kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella. Jäteveden käsittelystä aiheutuvat päästöt allokoidaan niin ikään syntypaikan mukaan, eli yhteisten jätevedenpuhdistamoiden tapauksessa päästöt jaetaan kunnille puhdistamolle saapuvan jätevesikuorman suhteessa. Lisäksi jäteveden puhdistuksen päästölaskenta sisältää yhdyskuntajäteveden puhdistamoiden piiriin kuulumattomien asukkaiden jätevedenkäsittelyn päästöt, teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden päästöt sekä kunnissa sijaitsevien kalankasvattamoiden päästöt. 

Lue koko raportti (pdf) täältä: Sitowisen raportti Suomussalmen kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2020 ja ennakkotieto vuodelta 2021 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi