Ajankohtaista

Feb 17

Suomussalmen kunta ja tuulivoima

Kunnanjohtajan yhdessä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien kanssa laatima kirjoitus on julkaistu Ylä-Kainuun verkko- ja paperilehdissä 17.2.2022.

Tuulivoima on keskusteluttanut viime aikoina paljon suomussalmelaisten keskuudessa. On erittäin hyvä asia, että tärkeistä kunnan päätöksistä käydään aktiivisesti kansalaiskeskustelua jo asioiden valmisteluvaiheessa. 

Suomussalmella on yksi tuulivoima-alue, joka sijaitsee Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien rajalla, Kivivaara-Peuravaarassa. Suomussalmen kunnassa on käyty useampaan kertaan keskustelua tuulivoimasta edellisen ja nykyisen valtuustokauden aikana. Tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia Suomussalmen kunnan alueelle on haluttu aktiivisesti edistettävän. Vuoden 2022 talousarviossa on yksimielinen kirjaus, jossa tavoitteena on käynnistää vuoden 2022 aikana tuulivoimakaavahankkeita kunnan alueella. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan liittyen kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että on hyvä asia lisätä tuulivoimatuotantoalueita tuulivoimamaakuntakaavaan eikä kunnalla ollut huomauttamista esitettyihin kaava-alueisiin.   

Tuulivoimaan liittyvä kaavoitusprosessi alkaa yleensä maakuntakaavoittamisella tai pienempien hankkeiden osalta suoraan kuntakaavoituksella. Kunta vastaa aina alueensa kaavoituksesta, joten maakuntakaavalla on ohjaava vaikutus, mutta kunta päättää silti aina hankkeiden lopullisesta toteuttamisesta. Kaavan laadintaan liittyy lakisääteisestikin useita vuorovaikutus- ja kuulemistilaisuuksia ennen päätöksentekovaihetta. Kuten tuulivoimamaakuntakaavassakin, myös kunnan omassa osayleiskaavoituksessa on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa sekä luonnos- että edotusvaiheen jälkeen. Kaavoittajan on velvollisuus vastata esitettyihin mielipiteisiin ja muistutuksiin. Luonnollisesti myös kunta tutustuu annettuihin lausuntoihin maakuntakaavoitukseen liittyen. Kunta voi asettaa osayleiskaavoitusvaiheessa tuulivoima-alueelle esimerkiksi rajauksia tuulivoimaloiden lukumäärään ja sijoitteluun liittyen. Myös tarkemmat ympäristöselvitykset tehdään tässä vaiheessa. Sekä tuulivoimamaakunta- että osayleiskaavoituksen aikana kunta toivoo paljon näkökulmia kaavoitettaviin alueisiin. Näin kaavoituksessa voidaan ottaa mahdollisimman hyvin ympäristöasiat sekä ympäröivä elinympäristö huomioon. Näiden asioiden huomioiminen voidaan toteuttaa mm. erilaisilla tuulivoimaloiden sijoitusmääräyksillä sekä tuulivoimaloiden kokoa ja lukumäärää rajaamalla. Kunnalla on siis mahdollisuus kaavoittajan oikeudella määritellä haitat mahdollisimman vähäisiksi sekä luonnolle että asutulle ympäristölle. Valtuusto päättää kaikista kunnan alueelle tulevista tuulivoimahankkeista.  

Suomussalmen kuntastrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja näkemykset myös siihen ovat tervetulleita! Voimassa olevan kuntastrategian yksi osa-alue on, ettei ketään jätetä, kuten Eero Schroderus kirjoitti mielipidekirjoituksessaan Ylä-Kainuussa 8.2.2022. Kuntastrategiassa on mainittu, että kyseinen kirjaus tarkoittaa mm. kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja vuorovaikutuksen lisäämistä. Tuulivoimakaavoituksessa hyvä ja sujuva vuorovaikutus sekä laajat osallistumismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä.   

Kuntastrategiassamme tärkeäksi tekijäksi on nostettu myös laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja turvaaminen.  Ilman riittävää rahoitusta emme kuitenkaan voi tätä isoa vaatimusta täyttää. Suomussalmen budjetissa kiinteistöveron osuus tulee jatkossa olemaan prosentuaalisesti paljon nykyistä merkittävämpi, kun sote-uudistuksen jälkeen eli ensi vuoden alusta alkaen kunnalle maksettavat verotulot vähenevät 28,5 miljoonasta eurosta 16,3 miljoonaan euroon. Kiinteistöverojen osuus tästä on 3,2 miljoonaa euroa, kunnallisveron osuus 10,9 miljoonaa euroa ja yhteisövero 2,2 miljoonaa euroa. Yhden tuulivoimalan arvioitu kiinteistöverotuotto on noin 25 000–30 000 euroa vuodessa, suuremmilla tuulivoimaloilla enemmän. Tällä hetkellä tuulivoimalan ikäalennus on 2,5 %. Verotusarvo laskee tämän verran vuodessa, kunnes saavuttaa 40 % minimiverotusarvon. Tuulivoimayhdistyksen mukaan nykyaikaisen voimalan käyttöikä on yli 30 vuotta, joten uusimmat voimalat ehtivät elinikänsä aikansa saavuttaa kiinteistöverotuksen minimiverotusarvon. Minimiverotusarvo saavutetaan voimalasta riippuen noin 25 vuoden päästä, jonka jälkeen voimalasta maksetaan sen investointikustannuksesta riippuen kiinteistöveroa vuosittain noin 15 000–18 000 euroa vuodessa. Esimerkiksi 20 tuulivoimalan tuulivoimapuistosta kunnalle maksetaan vuosittain kiinteistöveroa alkutaipaleella 500 000–600 000 euroa ja minimiverotusarvon jälkeen 200 000–240 000 euroa. Maanomistajille tuulivoimaloiden käyttöön vuokratut maa-alueet tuottavat paremmin kuin metsätalous. Maanomistajista suurin osa on ollut valmiita vuokraamaan maitansa tuulivoiman käyttöön, koska tuulivoimalat eivät juurikaan rajoita metsätaloutta ja metsänhoito helpottuu rakennettavan tiestön vuoksi. 

Suomussalmen visiona on olla Erä-Kainuun elinvoimainen keskus ja hyvinvoiva yhteisö, joka on kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailukohde. Rakennettu ympäristö muokkaa ja vaikuttaa luontoon, mutta kunnan tahtotilana ei ole missään vaiheessa ollut, eikä tule olemaan, luontomme muokkaaminen siten, ettei luontoa ja erämaata enää olisi jäljellä. Kunta ei tule kaavoittamaan tuulivoimaa vaaroja täyteen, mutta kunta haluaa turvata laadukkaat palvelut kuntalaisilleen myös jatkossa ja olla omalta osaltaan edistämässä kotimaisen ja uusiutuvan energian tuottamisen muotoja. Kannustamme kuntalaisia käymään asiasta keskusteluja ja tuomaan omia näkemyksiään esille. Suomussalmea kehitetään yhdessä myös jatkossa.

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
Valtuuston pj. Milla Veteläinen
Valtuuston 1. vpj. Veijo Holappa
Valtuuston 2. vpj. Jukka-Pekka Alanko
Kunnanhallituksen pj. Pentti Moilanen
Kunnanhallituksen 1. vpj. Minna Saastamoinen
Kunnanhallituksen 2. vpj. Sami Pihlajamaa 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi