Ajankohtaista

Jul 30

Kokoontumisrajoituksia Kainuun alueelle 6.8. alkaen

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt Kai­nuun kun­tien alueel­la kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä si­sä­ti­lois­sa tai yli 50 hen­ki­löä ul­ko­ti­lois­sa. Edellä mainitut kokoontumiset ovat kuitenkin mahdollisia, jos osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa nou­dat­taen an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Rajoitukset ovat voimassa ajalla 6.8.-27.8.2021. Rajoitusten tarkoituksena on hillitä koronan leviämistä. Tapausten määrä on kasvanut Kainuussa ja alue on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Suomussalmen kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 2.8. käsittelemään tilannetta.

Kai­nuun so­ten jär­jes­tä­miin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin voi nyt va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le se­kä 12 – 15 -vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Ko­ro­na­tes­tauk­sen ja -ro­ko­tus­ten pu­he­lin­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa, ja asiak­kai­ta pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lui­ta.

Kainuun soten tiedotteen voi lukea täältä. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi