Ajankohtaista

Jul 21

Kainuu koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­teen ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Kai­nuus­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 70,8 (per 100 000 as / 14 vrk) eli kor­keam­mal­la kuin ker­taa­kaan aiem­min.

Vii­me vii­kon lo­pul­la tar­tun­ta­mää­rät kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti. Suomussalmella on todettu yksittäisiä koronatapauksia. Ilmaantuvuus on korkeinta Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa. Erityisesti nuor­ten osuus sai­ras­tu­neis­ta ja al­tis­tu­neis­ta on ko­hon­nut. Va­ka­via oi­rei­ta voi esiin­tyä myös nuo­ril­la, jo­ten tar­tun­to­jen ra­joit­ta­mis­ta on jat­ket­ta­va edel­leen.

Kai­nuu on kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa, ja ra­joi­tuk­sia voi­daan jou­tua ot­ta­maan käyt­töön ti­lan­teen muut­tues­sa. Eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys lä­hiai­koi­na on mal­til­li­sel­la toi­min­nal­la ja tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­sel­la.

Val­tio­neu­vos­ton aiem­man suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia on py­rit­ty as­teit­tain lie­ven­tä­mään ja si­ten pie­nen­tä­mään nii­den hait­to­ja. Tä­män to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää vas­taa­vas­ti vas­tuul­lis­ta toi­min­taa kai­kil­ta.

Toimi näin:

  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­rano­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Lisätietoa Kainuun soten tiedotteessa, jonka voit lukea täältä.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi