Ajankohtaista

Jun 10

Kainuun sote: Vähemmän rokotteita kesällä

Kainuun sote keskeyttää uusien ajanvarausten avaamisen ro­ko­te­toi­mi­tusten vä­he­ne­misen vuoksi.  Te­hos­tean­nok­set py­ri­tään to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti.

Hy­vin su­ju­neet ko­ro­na­ro­ko­tuk­set hi­das­tu­vat kes­ki­ke­säl­lä, sil­lä Suo­meen saa­daan en­na­koi­tua vä­hem­män ro­kot­tei­ta. Kai­nuus­sa ro­ko­te­toi­mi­tus­ten vä­he­ne­mi­nen joh­taa uu­sien ajan­va­raus­ten kes­keyt­tä­mi­seen.

”Thl on ei­len il­moit­ta­nut, et­tä maa­han saa­pu­vat val­mis­teet riit­tä­vät en­si­si­jai­ses­ti toi­sen an­nok­sen ro­ko­tuk­siin. Ai­na­kin hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­le saak­ka mää­rät pu­toa­vat ke­vään ta­sol­le ei­kä tä­män jäl­keen­kään ole var­maa tie­toa toi­mi­tuk­sis­ta. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa nuor­ten ikä­luok­kien ro­ko­tus­ten hi­das­tu­mis­ta ko­ko maas­sa. Erit­täin har­mil­lis­ta, mut­ta pai­kal­li­ses­ti em­me voi tä­hän asiaan vai­kut­taa, ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta”.

Kai­nuus­sa te­hos­te­ro­kot­teet py­ri­tään an­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti ajan­va­raus­ten mu­kaan, mut­ta myös pe­ruu­tuk­set ovat mah­dol­li­sia, mi­kä­li toi­mi­tus­mää­rät edel­leen vä­he­ne­vät.

Uu­sia ajan­va­rauk­sia ei tois­tai­sek­si ava­ta – ajan­va­rauk­seen ei kan­na­ta soit­taa

Uu­sien ro­ko­tus­ten ai­ko­ja ei tois­tai­sek­si voi­da ava­ta va­rat­ta­vak­si. Oma­so­tes­sa on nä­ky­vil­lä mah­dol­li­set va­paa­na ole­vat ajat. Ajan­va­raus­pu­he­li­meen ei kan­na­ta soit­taa tie­dus­te­lu­ja var­ten, ro­ko­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta tie­do­te­taan myö­hem­min. Kun­ta­lai­sia pyy­de­tään seu­raa­maan ajan­ta­sais­ta tie­toa osoit­tees­sa so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet, ja ro­ko­tuk­set jat­ku­vat li­sä­toi­mi­tus­ten var­mis­tut­tua.

Lue Kainuun soten koko tiedote täältä

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi