Ajankohtaista

Dec 01

Suomussalmen kunnan koronatilannetiedote 1.12.2020

Muokattu 2.12.2020: Aluehallintoviraston uusi linjaus toreille: myynti sallittu, tapahtumia ei.

Suomussalmen kunta seuraa koronatilannetta tarkasti, ja kunnassa ollaan valmiina reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kunnan antamat yleiset, AVI:n ja Kainuun soten (ks. tiedote alla) linjausten perusteella antamat määräykset, ovat voimassa 2.12.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 18.12.2020 saakka. Suomussalmen kunnan 27.11.2020 antamat ohjeet (linkki tässä) ovat edelleen voimassa.  

 • Yleisöä ohjeistetaan asioimaan kuntaan pääasiassa puhelimitse ja sähköisesti, ja tulemaan paikan päällä vain erikseen ajan sopimalla. 
 • Yli 10 henkilön julkiset kokoukset ja kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa kielletään 2.12.2020 alkaen. Kunta suosittelee kokoontumisrajan noudattamista myös yksityisissä tilaisuuksissa. Enintään 10 henkilön kokoontumisia voi järjestää, mikäli voidaan noudattaa aiemmin annettuja ohjeita turvaetäisyyksistä ja muita suojaamistoimia. 
 • Etäkokouskäytäntöjä hyödynnetään mahdollisimman kattavasti työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa. 
 • Perusopetuksessa ja lukiossa opetus jatkuu lähiopetuksena. Kokoontumisrajoitus ei koske varhaiskasvatusta, perusopetusta tai 2. asteen opetusta. Maskisuositus on 2. asteella voimassa.  
 • Kunnan järjestämä aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään, yhdistysten ja seurojen suositellaan toimivan samoin. 
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua ja ryhmäkoko voi ylittää 10 osallistujan rajan. 12–17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa ja ryhmäkoko tulee rajata kymmeneen. Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien sekä lasten saattajien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti. 10 hengen rajoitus koskee kaikkia tapahtumia, myös lasten tapahtumia. Aikuiset käyttävät maskeja. Saattajat eivät tule tiloihin.  
 • Muokattu 2.12.2020 klo 8.30: AVI:n uuden linjauksen myötä: Torimyynti voi jatkua, mutta yleisötilaisuuksia ei toreilla voi järjestää.  Toritoiminta kielletään. Koskee myös esim. kiertäv myyj 

KAINUUN SOTEN TIEDOTE 1.12.2020: 

Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen: Kainuussa voimaan 10 henkilön kokoontumisrajoitus ja ”ennakoiva joulurauhan julistus”

Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na tar­tun­to­ja on to­det­tu 25, jois­ta Ka­jaa­nis­sa 17, Puo­lan­gal­la 5, Suo­mus­sal­mel­la, Kuh­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa kus­sa­kin 1. Il­maan­tu­vuus on 26,4 / 100 000 asu­kas­ta ja po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus 1,1 % kai­kis­ta tes­ta­tuis­ta. Tar­tun­nois­ta pys­ty­tään edel­leen jäl­jit­tä­mään yli 80 %, jo­ka aut­taa hi­das­ta­maan jat­ko­tar­tun­to­ja mer­kit­tä­väs­ti. Ke­hi­tys­suun­ta yk­sit­täis­ten tar­tun­ta­ryp­päi­den li­sään­ty­mi­ses­sä on kui­ten­kin huo­les­tut­ta­va. 

Poh­jois-Poh­jan­maa on lauan­tai­na 28.11. ju­lis­tet­tu le­viä­mis­vai­heen alueek­si lä­hin­nä Ou­lun kau­pun­gin tar­tun­ta­mää­rien vuok­si. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 1.12. an­ta­nut uu­sia ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia kos­kien myös Kai­nuu­ta. 

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö suo­sit­taa, et­tä kiih­ty­mis­vai­hees­sa ole­vien aluei­den tu­li­si etu­pai­not­tei­ses­ti ot­taa käyt­töön tiu­kem­pia toi­mia. Näil­lä tar­koi­te­taan Val­tio­neu­vos­ton hyb­ri­dist­ra­te­gias­sa le­viä­mis­vai­heen alueil­le an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä (STM:n oh­jaus­kir­je 24.11.2020). En­na­koi­vil­la toi­mil­la ha­lu­taan es­tää ti­lan­teen pa­he­ne­mi­nen ja mah­dol­li­nen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyn pet­tä­mi­nen. 

Ke­vään kal­tais­ta yh­teis­kun­nan sul­kua val­mius­lain tur­vin py­ri­tään vält­tä­mään vii­mei­seen as­ti. Tä­män vuok­si kes­kei­si­nä toi­mi­na ko­ros­te­taan so­siaa­lis­ten kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta, kas­vo­mas­kien käyt­töä ja mat­kus­ta­mi­sen vält­tä­mis­tä. 

Kai­nuun kun­nat ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä tiu­ken­ta­vat suo­si­tuk­sia 

Ti­lan­teen joh­dos­ta Kai­nuun CO­VID-19 -joh­to- ja tie­do­tus­kes­kus siir­tyy te­hos­tet­tuun val­miu­teen, jo­ka tar­koit­taa jat­ku­vaa ti­lan­ne­ku­van seu­raa­mis­ta ja vä­li­tön­tä ky­kyä toi­min­nan ra­joi­tus­ten li­sää­mi­seen. 

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen li­säk­si Kai­nuun so­ten ja kun­tien ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä se­kä joh­to- ja tie­do­tus­kes­kus suo­sit­ta­vat vah­vas­ti seu­raa­vaa: 

 1. Voi­mas­sa on 2 – 18. jou­lu­kuu­ta enin­tään 10 hlön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sis­sä si­sä- ja ul­ko­ti­lai­suuk­sis­sa.

PSA­VI:n ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus on vel­voit­ta­va (nou­dat­taen OKM-THL oh­jet­ta) ta­pah­tu­mien ja jul­ki­sen ryh­mä­toi­min­nan osal­ta, esi­mer­kik­si: 

 • kon­ser­tit, elo­ku­va- ja teat­te­ri­näy­tök­set 
 • mark­ki­nat, fes­ti­vaa­lit tai jul­ki­set ilo­tu­li­tuk­set 
 • ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat, -tur­nauk­set ja ot­te­lut, jos pai­kal­la on ylei­söä 
 • kou­lu­tuk­set, se­mi­naa­rit, yh­tiö­ko­kouk­set ja yh­dis­tys­ten vuo­si­ko­kouk­set 

Vah­va suo­si­tus kos­kee kaik­kea vas­taa­vaa yk­si­tyis­tä ja seu­ra­muo­tois­ta toi­min­taa. Mää­räys ei kos­ke yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai kun­tien toi­mie­li­miä, mut­ta kaik­ki ei-vält­tä­mät­tö­mät ko­koon­tu­mi­set, ko­kouk­set, ti­lai­suu­det ja juh­lat tu­li­si jät­tää tois­tai­sek­si jär­jes­tä­mät­tä ei­kä nii­hin tu­li­si osal­lis­tua. 

 • Kai­kis­sa vält­tä­mät­tö­mis­sä enin­tään 10 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sis­sa tu­lee käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja, el­lei kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­des­tä voi var­mis­tua. 
 1. Kaik­kea mat­kus­ta­mis­ta tu­lee vält­tää. Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa. Ei-vält­tä­mät­tö­mät siir­ty­mi­set esi­mer­kik­si ko­ti­paik­ka­kun­nal­le tu­lee teh­dä nou­dat­taen tur­va­vä­le­jä se­kä kas­vo­mas­kia käyt­täen.
 • Ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­tus­ta ei suo­si­tel­la lain­kaan. Esi­mer­kik­si Kos­ta­muk­ses­sa ja Kar­ja­lan ta­sa­val­las­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on ylei­ses­ti huo­les­tut­ta­va. Maas­ta pois­tu­mis­ta tai maa­han saa­pu­mis­ta ei Suo­men kan­sa­lai­sil­ta voi kiel­tää, mut­ta ra­joil­la voi­daan tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la li­sä­tä ter­veys­tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä toi­mia, esi­mer­kik­si ko­ro­na­tes­tauk­sia 
 1. Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­tensi­jaan suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ja ul­ko­lii­kun­taa. Las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sis­sa tu­lee ai­kuis­ten osal­lis­tu­mi­nen vä­hen­tää kai­kin ta­voin mi­ni­miin.
 • Al­le 12-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta osal­ta voi jär­jes­tä­jän har­kin­nan mu­kaan jat­kua.  Yli 12-vuo­tiai­den osal­ta jat­ka­mis­ta tu­lee har­ki­ta eri­tyi­sen tark­kaan. Toi­min­nan jat­kues­sa tu­lee huo­mioi­da oh­jeet lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. 
 1. Kun­nat ja kun­tayh­ty­mät voi­vat teh­dä ra­joi­tuk­siaomien toi­min­to­jen­sa, esi­mer­kik­si ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen, lii­kun­ta­paik­ko­jen tai mui­den jul­kis­ten pal­ve­lui­den osal­ta.
 • Yk­si­tyi­seen elin­kei­no­toi­min­taan puut­tu­mi­nen ei ny­kyi­sin toi­mi­val­tuuk­sin ole mah­dol­lis­ta, mut­ta vah­va suo­si­tus on, et­tä ra­joi­tus­toi­met otet­tai­siin va­paaeh­toi­ses­ti käyt­töön myös yk­si­tyi­sis­sä toi­min­nois­sa. 
 1. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via on suo­jat­ta­va. Lä­him­mäi­sis­tä tu­lee huo­leh­tia, mut­ta tar­vit­ta­vin va­ro­toi­min, ja vie­rail­ta­va har­ki­ten esi­mer­kik­si hoi­va­lai­tok­sis­sa tai iso­van­hem­pien luo­na.

En­na­koi­va jou­lu­rau­han ju­lis­tus Kai­nuu­seen – ”Pe­las­ta jou­lu, pe­ruu­ta pik­ku­jou­lut”

En­na­koi­vien toi­mien ta­voit­tee­na on pai­naa epi­de­mia­ti­lan­ne ta­kai­sin vä­hin­tään pe­rus­ta­sol­le. Kos­ka ro­ko­tu­soh­jel­man käyn­nis­ty­mi­ses­tä ei ole tark­kaa tie­toa, on ole­tet­ta­vaa, et­tä epi­de­mia jat­kuu aal­toi­le­va­na vie­lä vä­hin­tään kuu­kau­sia. 

Jou­lu on suo­ma­lai­sil­le pe­rin­tei­nen per­he­juh­la. Jot­ta voi­sim­me viet­tää si­tä tä­nä­kin vuon­na lä­him­piem­me kans­sa, on mei­dän kaik­kien toi­mit­ta­va vas­tuul­li­ses­ti.  Kai­nuus­sa ke­ho­te­taan­kin aloit­ta­maan jou­lu­rau­ha jo 1.12 al­kaen. Nou­dat­ta­mal­la oh­jei­ta au­tam­me epi­de­mian py­säyt­tä­mi­ses­sä ja mah­dol­li­sim­man no­peaa pa­luu­ta nor­maa­lim­piin oloi­hin. 

Eri­tyi­ses­ti tä­nä jou­lu­na voi tu­kea kai­nuu­lai­sia yri­tyk­siä hank­ki­mal­la jou­lu­lah­jat pai­kal­li­sil­ta ja ti­laa­mal­la jou­lu­ruo­kia ra­vin­to­lois­ta ja pi­to­pal­ve­luis­ta. Myös yri­tys­ten pik­ku­jou­lut voi mu­ka­vas­ti kor­va­ta hank­ki­mal­la pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta hen­ki­lös­töl­le. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi