Ajankohtaista

Mar 19

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2019 (Suomussalmen kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös -asiakirjassa)

Vuoteen 2019 lähdettäessä Suomussalmen kunnan taloudelliset näkymät olivat haastavat. Kunnan tulos oli noin 5,8 miljoonaa euroa alijäämäinen vuoden 2018 osalta. Vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa oli selvää, että alijäämäkehitystä täytyy pystyä hidastamaan. Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2019 oli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoteen 2019 lähdettäessä valtuusto joutui tekemään haastaviakin päätöksiä. Vuoden 2019 aikana Nivan koulun toiminta lakkasi, lasten kotihoidon kuntalisä lakkautettiin ja käsityönäyttely Oilolan toiminta lopetettiin. Talousarviovalmistelussa käännettiin kaikki kivet. Päätökset olivat vaikeita, mutta vaakakupissa oli kunnan taloudellinen asema ja lopulta kunnan itsenäisyyden säilyminen.

Vuonna 2015 käynnistettiin Suomen historian suurin hallintouudistus eli aluehallintouudistus. 8.3.2019 kuitenkin ilmoitettiin, että perustuslakivaliokunta on lopettanut maakuntalakien käsittelyn, eikä asian käsittelyä jatketa Juha Sipilän hallituksen toimesta. Uudistus olisi pitänyt sisällään maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Suomen julkinen hallinto olisi järjestetty kolmella tasolla, jotka olisivat olleet valtio, maakunta ja kunta. Hallituksen linjausten mukaan maahan olisi perustettu 18 maakuntaa, jotka olisivat vastanneet itsenäisesti alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja rahoituksesta. Lisäksi maakunnille olisi siirtynyt muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Rinteen ja Marinin hallitukset ovat vuosien 2019 ja 2020 aikana todenneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ollaan toteuttamassa tällä hallituskaudella ja valmistelut ovat jo käynnissä. Valmistelu on tehty hyvin ministeriövetoisesti, eikä kuntia juurikaan ole vielä tässä vaiheessa kuultu, Uudenmaan erillisratkaisua lukuun ottamatta.

Kainuussa kunnat ovat tuottaneet yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jo vuodesta 2005 lukien; ensin hallintokokeiluna 2005–2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä, ja sen jälkeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymässä. Kuntayhtymä on järjestänyt myös kuntien hallinnon tukipalvelut yhteistyösopimukseen perustuen. Kainuun kunnat irtisanoivat hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen osalta loppuvuodesta 2018. Palvelun tuottajaksi vuoden 2020 alusta valittiin Monetra Oy. Vuoden 2019 loppuvuosi ja vuoden 2020 alkuvuosi on haastanut henkilöstöä muutoksen tuulissa, kun uutta palvelua otettiin käyttöön. Suomussalmen kunta yhdessä muiden Kainuun kuntien kanssa irtisanoi sopimuksen ICT-palvelujen järjestämisestä vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2021 alusta ICT-palvelut tuottaa Atea Finland Oy.

Vuosi 2019 oli yllätyksellinen valtakunnallisen tulorekisten käyttöönoton ongelmien vuoksi. Ensimmäistä vuotta käytössä ollut järjestelmä ei toiminut kunnolla ja tilityksiä jäi uupumaan. Arvion mukaan koko kuntakentällä alenema aiemmin ennustettuun oli 400 miljoonaa euroa. Suomussalmen kunnassa verotuloprosenttia korotettiin vuodeksi 2019 yhdellä prosenttiyksiköllä 21,5 prosenttiin. Kunnan verotulot jäivät ennustetusta n. 1,1 miljoonaa euroa.  Kunnan oman toiminnan menot jäivät kuitenkin alle arvioidun. Kunnan aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä laskee vuoden 2019 alijäämä huomioiden 9,7 miljoonaan euroon. Konsernitaseen ylijäämä laskee 5 miljoonaan euroon.

Aiempien vuosien kertynyt ylijäämä on auttanut kuntaamme vaikeiden aikojen yli, mutta nyt kun ylijäämä on supistunut, ei yllätyksille ole varaa. Koronavirusepidemian euromääräisistä vaikutuksista ei ole tätä kirjoittaessa tietoa.

Tulevien vuosien suuren kouluinvestoinnin myötä kunnan lainakanta on kasvamassa. Tilanne on haastava, mutta hyvällä suunnittelulla ja varautumisella hallittavissa. Suomussalmella on valmisteltu uuden Ruukinkankaan koulun rakentamista. Uusi koulu mitoitetaan 500 oppilaalle ja koulu aloittaa toimintansa elokuussa vuonna 2022. Koulu on suuri satsauksemme tulevaisuuteen ja kunnan elinvoimaan.

Vuosi 2019 tulos toteutui alijäämäisenä, -2,4 milj. euroa, samoin vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen, -5,8 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on -0,098 milj. euroa alijäämäinen. Olemme pystyneet kaventamaan alijäämää, joten suunta on oikeanlainen. Vuodelle 2020 valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelmaan kysyttiin henkilökunnan ehdotuksia ja hyviä, toteuttamiskelpoisia ehdotuksia saatiin runsaasti.

Vuoden 2020 alussa koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kuntatalouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin menoja lisäten, tuloja vähentäen ja ennustamista vaikeuttaen. Merkittävimmät taloudelliset vaikeudet muotoutuvat sen perusteella, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta jatkuvat.

Hallitus varautuu koronaviruksen taloudellisten vaikutusten helpottamiseen yrityksissä ja kuntataloudessa. Yhtenä toimena kuntien yhteisövero-osuutta tullaan korottamaan. Kuntatalouden vakauttamisessa keskeisin toimi on se, että hallitus seuraa kuntien verotulojen ja menojen kehitystä ja varautuu tukemaan kuntia niiden äkillisen heikkenemisen tilanteessa.

Suomussalmen tulevaisuuden menestys ratkaistaan jokaisessa tilanteessa yhteisönä; kunnassa, yhdistyksissä, yrityksissä ja kuntalaisten kesken. Yhteistyö on menestyvän kunnan keskeisin tekijä. Suomussalmi on juuri sellainen kuin me yhteistyössä tästä kunnasta rakennamme, normaalioloissa kuin haastavampinakin aikoina. Vain yhdessä yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa voimme luoda sellaista vetovoimaa, jonka perusteella ihminen valitsee asuinpaikakseen Suomussalmen. Harrastukset, työ, yrittämisen edellytykset tai vaikkapa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut ovat kaikki sellaisia jotka vaikuttavat muuttopäätökseen tänne ja siihen, haluaako Suomussalmelle jäädä.

Omasta puolestani kiitän luottamushenkilöitä, kunnan työntekijöitä, asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme yhteistyöstä, sitoutumisesta, teoistanne, ajatuksistanne ja yhteisistä ponnistuksistanne kunnan yhteisen elinvoiman ja hyvinvoinnin puolesta. Suomussalmi tehdään tulevinakin vuosina yhdessä.

 

Suomussalmella 19.3.2020

Erno Heikkinen, Suomussalmen kunnanjohtaja

 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi