Ajankohtaista

maalis 11

Valtakunnallinen päivystysapunumero 116 117 käytössä Kainuussa

Kai­nuun so­te ot­taa käyt­töön 11.3.2019 al­kaen val­ta­kun­nal­li­sen päi­vys­tysapunumeron 116 117.

Kän­nyk­kä­liit­ty­mäs­tä numeroon soi­te­tut pu­he­lut oh­jau­tu­vat kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen päi­vys­tä­väl­le sai­raan­hoi­ta­jal­le. Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­te­taan edel­leen tut­tuun päi­vys­tä­vän sai­raan­hoi­ta­jan nu­me­roon 08 6156 6000, mi­kä toi­mii kan­sal­li­sen nu­me­ron rin­nal­la tois­tai­sek­si.

Pu­he­lin­nu­me­ron vaih­to ei ai­heu­ta toi­min­nal­li­sia muu­tok­sia. Päi­vys­tä­vät sai­raan­hoi­ta­jat an­ta­vat neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den ja ta­pa­tur­man hoi­dos­sa se­kä tar­vit­taes­sa va­raa­vat oh­jeel­li­sen päi­vys­ty­sa­jan.

Kan­sal­li­nen päi­vys­ty­sa­punu­me­ro 116 117 on mak­su­ton ja se toi­mii kaik­ki­na vuo­ro­kau­de­nai­koi­na.

Kan­sal­li­nen päi­vys­ty­sa­punu­me­ro 116 117 on mak­su­ton ja se toi­mii kaik­ki­na vuo­ro­kau­de­nai­koi­na. Pu­he­lut nu­me­roon pai­kan­ne­taan alueel­li­ses­ti. Kai­nuus­sa käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, eli ruuh­ka­ti­lan­teis­sa soit­ta­jan ei tar­vit­se odot­taa pu­he­li­mes­sa, vaan päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja soit­taa soit­ta­jal­le ta­kai­sin.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­te­taan hä­tä­nu­me­roon 112

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­te­taan hä­tä­nu­me­roon 112. Kii­reet­tö­mis­sä ti­lan­teis­sa soi­te­taan oman kun­nan ter­veys­kes­kuk­seen tai so­siaa­li­huol­lon yk­si­köi­hin.

Val­ta­kun­nal­li­nen päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­ro on jo käy­tös­sä muun muas­sa Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä. Nu­me­ro ote­taan käyt­töön tä­män vuo­den ai­ka­na ko­ko Suo­mes­sa.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi