• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta
17.11.2018 Nimipäivä: Eino, Einari

SUOMUSSALMEN KUNTA

TYÖLLISTÄMISEN KUNTARAHA VUONNA 2018

1. Kuntarahan käyttöä voidaan suunnata esimerkiksi tukemaan yrityksissä tapahtuvaa ammatillisten opintojen suorittamista tai oppisopimuskoulutusta. Työllisyyspalvelut tekee tässä yhteistyötä paikkakunnalla mahdollisesti toteutettavan Talentti-hankkeen kanssa.

2. Työttömyysturvalain muutos on tullut voimaan 1.1.2018. Lain mukaisesti työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana ole osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana. Lisäksi omavastuuaikaa on lyhennetty seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Kuntarahalla tuetaan työllistettävän henkilön aktiivimallin edellyttämää tai muuta työllistymistä (yhteensä 5 henkilötyövuotta). Yhdelle työllistettävälle kuntarahaa voi saada enintään 1 800 € (300 € x 6 kk). Kuntarahan vähimmäisjakso on yksi viikko, jolloin kuntarahan suuruus on 75 euroa.

3. Työllistämisen kuntaraha on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivoimisen tueksi. Sitä voidaan käyttää myös työttömyysturvalain muutoksen eli ns. aktiivimallin mukaiseen työllistämiseen tai ammattia vaihtavien tai tutkintoaan päivittävien kuntalaisten työpaikalla tapahtuvaan osaamisen parantamiseen.

4. Tukea saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja perehdyttämistä työtehtäviin.
Kuntaraha, 300 € kuukautta tai 75 € viikkoa kohti, käytetään työllistettävän ohjaamisesta (esim. työnantajan käyttämä työaika), mahdollisesta kouluttamisesta tai työtehtävien räätälöimisestä (esim. toiminnan muutokset, työvälineet) työnantajalle syntyviin kustannuksiin. Kuntarahaa ei makseta työntekijän palkkakustannuksiin. Kuntarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

5. Kuntaraha on harkinnanvarainen tuki. Kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntarahaa.

6. Päätös kuntarahan myöntämisestä tehdään hakemuksen perusteella hallintopalveluissa. Kuntarahaa ei voi hakea takautuvasti, vaan hakemus on laitettava vireille ennen työsuhteen alkamista.

Kuntarahahakemus on saatettava vireille ennen työsuhteen alkamista. Kuntarahahakemus tehdään kunnan nettisivulla olevalla lomakkeella. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta.
Hakemukset toimitetaan joko sähköpostilla tai paperisena ja osoitetaan hallintosihteeri Anna Toloselle:
anna.tolonen@suomussalmi.fi /
Suomussalmen kunta
Hallintosihteeri
PL 40
89601 Suomussalmi

Kuntaraha maksetaan takautuvasti työnantajan toimittaman maksuhakemuksen perusteella. Maksatuskausista sovitaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Työnantaja voi hakea kuntarahan lisäksi TE-toimistolta palkkatukea työllistämisen kustannuksiin, mutta se ei ole ehto kuntarahan saamiselle.

Kuntaraha on EU:n valtiontukisäännösten mukaista vähämerkityksistä eli de minimis -tukea (komission asetus 1407/2013).

Lisätietoja työllistämisen kuntarahasta antaa

hallintosihteeri Anna Tolonen, puh. 044 777 3342, anna.tolonen@suomussalmi.fi